Енглески језик III
Статус Семестар Број часова ECTS
Факултативни 3 0П + 2В 0
Наставници teachers as $teacher):; ?>

Катедра departments as $department):; ?>

Студијски програм studyprogrammes as $studyprogramm):; ?>

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ овог предмета је да студенти савладају језичкe вјештинe укључујући писање, читање, прошире знања из граматике енглеског језика те унаприједе вјештине комуникације.

Исход учења

Студент ће бити оспособљен да успјешно прати садржај наставе из енглеског језика у наредним семестрима. Стећи ће језичке способности везане за граматичке структуре, усмену и писмену комуникацију која одговара средњем (Intermediate) нивоу знања страног језика.

Садржај предмета

Introducing yourself. Talking about yourself. Exchanging personal information. Remembering your childhood. Asking about someone’s childhood. Past tense. Used to for habitual action. Reduced form of used to. Listening to people discuss their favorite childhood memories. Talking about transportation and transportation problems. Evaluating city services. Asking for and giving information. Adverbs of quantity with count and non-count nouns: too many, too much, fewer, less, more, not enough. Indirect questions from Wh-questions. Syllable stress. Suggesting ways to attract tourists to a city. Describing positive and negative features. Making comparisons. Talking about lifestyle changes. Expressing wishes. Evaluations and comparisons with adjectives: not…enough, too, (not) as…as; with nouns: not enough…, too much/many…, (not) as much/many…a. Wish (unreal past). Unpronounced vowels. Listening about apartments for rent. “Wishful thinking”. Talking about food. Expressing likes and dislikes. Describing favorite snack. Giving instructions. Simple past vs. present perfect. Sequence adverbs. Consonant clusters. Writing a recipe. Collecting personal information from classmates. Describing vacation plans. Giving travel advice. Planning a vacation. Future with be going to and will. Modals for necessity and suggestions: must, need to, (don’t) have to, better, ought to, should (not). Linked sounds with (w) and (y). Listening to people discuss vacation plans. Making requests. Accepting and refusing requests. Complaining. Apologizing. Giving excuses. Twopart verbs. Will for responding to requests. Requests with modals and Would you mind…? Stress in two-part verbs. Reading about ways to deal with neighbors.

Методе наставе и савладавања градива

Вјежбе (бројне методе и технике везане за ELT); групни, тимски и индивидуални рад, консултације.

Литература

1. Richards, C. Ј. with Hull, J. and Proctor, S.: Interchange 2 Third Edition, Cambridge University Press, 2005.
2. Raymond, M.: English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2004.
3. Popović, Lj., Mirić, V.: Gramatika engleskog jezika sa vežbanjima, Zavet, Beograd, 1996.

Облици провјере знања

Предмет је факултативан. Студенти полажу два теста и два диктата.

Посебне назнаке за предмет
document!=''):; ?>
Документи
Огласна табла

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама