Енергетски системи
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 5 2П + 2В 5
Наставници teachers as $teacher):; ?>

Катедра departments as $department):; ?>

Студијски програм studyprogrammes as $studyprogramm):; ?>

Условљеност другим предметима

Термодинамика – одслушан предмет

Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да студент савлада на овом предмету основна знања везана енергетске системе, обновљиве енергетске изворе, енергетску ефикасност и њиховом утицају на животну средину. Студент стечена знања треба да користи у управљању енергетским системима у индустрији.

Исход учења

Студент је способан да изврши основне термодинамичке прорачуне и анализе енергетских система. Студент познаје начин функционисања и основне карактеристике индустријских енергетских система и њихов утицај на животну средину. Студент је способан да направи једноставне економске анализе енергетских система. Студент je способан да са менаџерског аспекта анализира систем базиран на обновљивим енергетским изворима. Студент стиче основна знања о принципима управљања енергијом и унапређењу енергетске ефикасности у индустријским системима.

Садржај предмета

Класификација облика енергије. Примарни облици енергије. Претварање енергије. Кружни процеси. Енергетска постројења намјена и подјела. Годишњи дијаграм добијања енергије. Расположивост. Економски аспекти производње енергије, цијена. Енергетска постројења у РС и БиХ и стање у сектору. Горива. Класичне термоелектране, принципи функционисања. Топлификација. Гасна привреда. Индустријске енергане. Комбинована производња топлотне и електричне енергије. Коришћење отпада у енергетици. Обновљиви енергетски извори, гориве ћелије. Енергетска ефикасност у индустријским енергетским системима. Економско вредновање. Енергетска ефикасност корисничких система. Енергетска ефикасност у индустрији. Утицај индустријске енергетике на животну средину. Климатске промјене. Одрживи развој у енергетици. Основе енергетског менаџмента.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања и аудиторне и вјежбе. Самостална израда и презентација семинарског рада. У оквиру наставе студент ће се упознати са индустријском енергетиком на терену.

Литература
 1. Тumа, М., Sеkаvčnik, М.: Еnеrgеtski sistеmi, Fakulteta za strojništvo, Ljublјаna, 2004.
 2. Хаџиефендић, Ш., Лекић, А., Кулић, Е.: Когенерација и алтернативне технологије у производњи електричне енергије, Босна, Сарајево, 2003.
 3. Гверо, П.: Енергетски системи, Предавања, 2009.
Облици провјере знања

Кроз семинарски рад студент ради термодинамичку и техно-економску анализу једног индустријског енергетског система. Два колоквијума средином и крајем семестра. Завршни испит је усмени.

Похађање наставе 5 бод. Семинарски рад 10 бод.
Активност на настави 5 бод. Колоквијуми (2×25) 50 бод.
Завршни испит 30 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
document!=''):; ?>
Документи
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама