Динамика машина
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 6 2П + 2В 5
Наставници teachers as $teacher):; ?>

Катедра departments as $department):; ?>

Студијски програм studyprogrammes as $studyprogramm):; ?>

Условљеност другим предметима

Механика II – одслушан предмет

Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је сумирати знања из Механике и обезбиједити студенту теоријско знање о механичким вибрацијама које је неопходно у третирању проблема динамике машина.

Исход учења

Студент је оспособљен да користи технике моделовања, анализе и пројектовања динамичког понашања машина.

Садржај предмета

Осцилације система са једним степеном слободе кретања. Слободне осцилације. Механизми пригушења. Принудне осцилације. Сопствене вриједности. Резонанција, значај и примјери. Динамика крутог тијела. Експериментално одређивање тежишта и момента инерције. Уравнотежење маса. Уравнотежење равних механизама. Уравнотежење обртних дијелова и склопова. Методи прорачуна замајца. Балансирање ротора. Еластодинамичка анализа брзоходних механизама. Вибрације машина. Изолација вибрација. Аналогија механичких и електричних вибрација. Осцилације система са више степени слободе кретања. Сопствене вриједности, сопствени вектори и методе њиховог одређивања. Нелинеарне вибрације. Торзионе и савојне вибрације. Експериментална модална анализа.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, рачунске и лабораторијске вјежбе. Израда пројектног задатка, учење и самостална израда припремних и испитних задатака.

Литература
 1. Хартог, Д.: Вибрације у машинству, Грађевинска књига, Београд
 2. Којић, М.: Теорија осцилација, Машински факултет, Крагујевац
 3. Николић, И.: Динамика машина и механизама, Југословенско друштво за трибологију, Крагујевац
Облици провјере знања
 • два самостална задатка се оцјењују са укупно 10 поена (5 поена за сваки рад),
 • два колоквијума се оцјењују са укупно 40 поена (20 поена по колоквијуму),
 • завршни испит 50 поена.
Похађање наставе   Графички радови 10 бод.
Активност на настави   Колоквијум (2×20) 40 бод.
Завршни испит 50 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
document!=''):; ?>
Документи
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама