Безбједност саобраћаја
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 5 3П + 2В 6
Наставници teachers as $teacher):; ?>

Катедра departments as $department):; ?>

Студијски програм studyprogrammes as $studyprogramm):; ?>

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Упознавање студената са значајем и мултидисциплинарним приступом проблематици безбједности саобраћаја са посебним акцентом на безбједност возила.

Исход учења

Студент стиче основна знања која се тичу подјеле безбједности саобраћаја у најширем смислу, са аспекта система возач-возило-окружење. Посебан акценат се ставља на предмет безбједности возила са различитих аспеката (унутрашња и спољашња безбедност; активна, пасивна и кондициона безбједност). Поред тога, стиче знања о стандардима и другим техничким документима којима се обезбеђује већа безбједност возила.

Садржај предмета

Увод у безбједност саобраћаја: појмови и дефиниције. Подјела безбедности саобраћаја. Нормативна регулатива везана за функционисање и безбедност железничког, друмског, ваздушног саобраћаја. Безбједност возила. Механика судара. Стандарди (међународни и национални) чији је предмет безбедност каросерије, безбедност путничког простора, системи заштите путника, спољашња безбедност и друго. Општи принципи функционисања неких уређаја пасивне безбедности. Општи принципи функционисања и учинак уређаја активне безбедности.. Фактори безбедности саобраћаја. Класификација фактора. Утицај пута, путне сигнализације и возила. Људски фактор и теорије ризика узрока саобраћајне незгоде. Методологија за оцену нивоа безбедности саобраћаја. Показатељи безбедности саобраћаја. Саобраћајне незгоде. Саобраћајно право. Системи контроле безбједности саобраћаја. Екстерна и интерна контрола. Органи контроле.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, рачунске и лабораторијске вјежбе. Израда семинарског задатка.

Литература
 1. Липовац, К.: Безбједност саобраћаја, Саобраћајни факултет, Београд, 2008.
 2. Јанковић, А., Симић, Д.: Безбедност аутомобила, СКВЕР, Крагујевац, 1996.
 3. Драгач, Д.: Безбедност друмског саобраћаја, Саобраћајни факултет, Београд, 1995.
Облици провјере знања

Израда пројектног задатка. Израда лабораторијских вјежби. Завршни испит је усмени.

Активност на настави 5 бод. Колоквијум 1 15 бод.
Семинарски рад 25 бод. Колоквијум 2 15 бод.
Завршни испит 40 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
document!=''):; ?>
Документи
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама