Алати за обраду деформисањем
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 6 2П + 2В 5
Наставници teachers as $teacher):; ?>

Катедра departments as $department):; ?>

Студијски програм studyprogrammes as $studyprogramm):; ?>

Условљеност другим предметима

Технологија обраде деформисањем – одслушан предмет

Циљ изучавања предмета

Циљ овог предмета је да студенти овладају теоријским и практичним основама и принципима функционисања алата за обраду деформисањем.

Исход учења

Студенти који савладају материју предвиђену за овај предмет ће моћи у сваком тренутку да изаберу или пројектују алат и помоћни пристрој за израду неког производа деформисањем, односно, да унаприједе производни процес у производном систему.

Садржај предмета

Основни појмови. Подјела алата према врстама обраде. Смјернице при конструисању алата. Алати за раздвајање лима. Алати за одсијецање шипкастог материјала. Алати за пробијање и просијецање. Пројектовање технолошког процеса просијецања и пробијања. Избор типа алата. Одређивање тежишта алата. Зазори и толеранције израде радних елемената алата за просијецање и пробијање. Димензионисање радних елемената алата (пробојци, просјекачи и резна плоча). Избор материјала за радне и остале елементе алата. Алати за фино раздвајање. Алати за савијање: Одређивање димензија изратка у развијеном облику. Алати за савијање лима. Алати за профилисање. Алати за савијање профила и цијеви. Алати за дубоко извлачење: Одређивање димензија припремка за дубоко извлачење. Одређивање броја операција дубоког извлачења. Димензионисање радних елемената алата. Алати за комбиноване технолошке операције. Алати за истискивање: Начини обраде истискивањем. Димензионисање радних елемената алата (жиг, матрица). Алати за сабијање. Алати за ковање: дефинисање калупне шупљине, подеоне линије, ковачких нагиба и радијуса заобљења спољашњих и унутрашњих ивица отковка. Алати за вучење.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, рачунске, лабораторијске и практичне вјежбе, учење и домаћи задаци. Консултације.

Литература
 1. Шљивић, М.: Алати за обраду деформисањем, Универзитет у Бањој Луци, Машински фак., 1990.
 2. Шљивић, М.: Технологија пластичности, Универзитет у Бањој Луци, Машински факултет, 1998.
 3. Шљивић, М., Радоњић, Р.: Технологија обраде лима, Машински факултет, Бања Лука, 2009.
Облици провјере знања

Провјера знања се врши путем два колоквијума у току семестра, израдом пројектних задатака, а на крају се полаже завршни испит. Коначна оцјена се добија сабирањем бодова на основу присуства и активног учешћа у извођењу наставе и бодова остварених на претходно поменутим облицима провјере знања.

Похађање наставе 5 бод. Колоквијуми (2×15) 40 бод.
Активност на настави 5 бод. Пројектни задаци 20 бод.
Завршни испит 30 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
document!=''):; ?>
Документи
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама