NC програмирање и флексибилна аутоматизација
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 6 3П + 2В 6
Наставници teachers as $teacher):; ?>

Катедра departments as $department):; ?>

Студијски програм studyprogrammes as $studyprogramm):; ?>

Условљеност другим предметима

Електротехника и Информатика – положени испити

Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да упозна студента са основним појмовима, структурама и типовима технике аутоматизације, fieldbus системима, концептима real time програмирања, концептима синхронизације и real time оперативним системима и програмским језицима у области флексибилне аутоматизације, као и техникама развоја система аутоматизације.

Исход учења

Студент ће разликовати основне појмове аутоматизације и структуре аутоматских система. Студент ће бити у стању да користи одговарајуће програмске језике и real time оперативне системе. Студент ће бити у стању да примијени различите fieldbus системе и поступке сигурносне технике и поузданости.

Садржај предмета

Основни појмови аутоматизације, степени аутоматизације, дијелови система аутоматизације, равни вођења процеса. Уређаји, системи и структуре аутоматизације – рачунари, структуре, хијерархије, дистрибуирани системи, системи са редунданцијом. Периферијски процесни уређаји – сензори и актуатори, приказ процесних података, У/И аналогних сигнала, бинарних и дигиталних сигнала, fieldbus системи. Програмирање у реалном времену (real time RT) – рачунски процеси, временска координација рачунарских процеса, комуникација између рачунарских процеса, sheduling поступци. Real time оперативни системи (RTOS), организациони задаци RTOS. Развој мини RTOS, системски развој софтвера мини RTOS. Програмски језици у аутоматизацији, основни појмови, програмирање PLC, универзални програмски језици у аутоматизацији. RT програмски језик Аda 95. Пројект аутоматизације, фазе развоја, управљање и економичност реализације пројекта, рачунарска подршка. Поступци аутоматизације – задаци аутоматизације и њихово рјешавање, регистровање и припрема сигнала, контрола процеса. Аутоматизација континуираних процеса, секвенцијалних и дискретних процеса, Петријеве мреже, управљање постројењем и производњом. Методе развоја система аутоматизације, концепти моделирања, структуирана RT анализа, oбјектно орјентисано моделирање. Аутоматизација са квалитативним моделима – надзор процеса са квалитативним моделима, Fuzzy – логика и Fuzzy – управљање. Поузданост и сисгурност система аутоматизације, основни појмови, техника поузданости, техника сигурности.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, лабораторијске вјежбе и консултације. Самостална израда семинарског задатка.

Литература
  1. Lauber, R., Göhner, P.: Prozessautomatisierung I и II, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1999.
Облици провјере знања

Оцјена активности на предавањима, оцјена семинарског рада, оцјена колоквија, усмени испит.

Похађање наставе 5 бод. Семинар. зад. 30 бод.
Активност на настави 5 бод. Колоквијуми (2×20) 40 бод.
Завршни испит 20 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
document!=''):; ?>
Документи
Огласна табла

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама