3D CAD машинско конструисање
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 6 3П + 2В 6
Наставници teachers as $teacher):; ?>

Катедра departments as $department):; ?>

Студијски програм studyprogrammes as $studyprogramm):; ?>

Условљеност другим предметима

Информатика – положен предмет
Машинске конструкције – одслушан предмет

Циљ изучавања предмета

Оспособљавање студента за примјену рачунарских система (CAD система) за пројектовању и анализу механичких дијелова и уређаја, боља имагинација 3Д простора и боље разумијевање других рачунарских технологија у машинству.

Исход учења

Студент добија јасну представу о томе шта је, зашто служи и како се користи CAD систем. Студент разумије заједничке принципе функционисања савремених CAD система, а потпуно влада радом у једном, конкретном CAD систему у подручју моделирања дијелова, склопова и цртежа те извођења статичких и једноставнијих динамичких анализа. Студент познаје концепте конкурентног инжењерства и способан је да укључи у тим за интегрални развој производа. Бољи студенти разумију и основне принципе изградње CAD система као предуслова за наставак школовања или усавршавања.

Садржај предмета

Улога, значај и предности примјене рачунара у савременом начину пројектовања производа. 2D и 3D моделирање. Интегрисани CAD/CAM системи. Запреминско (solid) моделирање: B-REP, CSG и друге репрезентације. B-REP интерне (меморијске) структуре података. Алгоритми геометријског резоновања. Параметарско моделирање помоћу типских форми (фичера). Моделирање дијелова: параметри, фичери, геометријски услови, аритметичке релације, толеранције. Моделирање склопова: геометријске везе, степени слободе, кинематске анимације. Моделирање цртежа: пројекције, пресјеци, детаљи, котирање. Асоцијативност дијелова, цртежа и склопова. Површинско моделирање. Математички опис кривих линија и површина. Конкурентно инжењерство. Основе методе коначних елемената у инжењерским анализама. Мреже коначних елемената. Оптерећења (силе) и ограничења (ослонци). Статичке анализе. Динамичке анализе.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, лабораторијске (рачунарске) вјежбе, самостална израда пројекатног задатка и консултације.

Литература
 1. Јокановић, С.: CAD/CAM/CAPP системи, скрипта (у припреми)
 2. Девеџић, Г.: Софтверска рјешења CAD/CAM система, Машински факултет, Крагујевац
 3. Shah, J. J., Mäntylä, M.: Parametric and Feature-Based CAD/CAM: Concepts, Techniques and
  Applications, Wiley, Chichester, 1995.
Облици провјере знања

Домаћи задатак, два колоквијума и завршини испит се односи само на теоретска питања.

Похађање наставе 5 бод. Домаћи задатак 25 бод.
Активност на настави 10 бод. Колоквијум 20 бод.
Завршни испит 40 бод. Укупрно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
document!=''):; ?>
Документи
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама