(16‐Б20МА2) Математика II

Назив предмета

MAТЕМАТИКА II

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

Обавезни

II

3П + 3В

8

Наставници

Др Данијал Романо, ред. проф.

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Математика I

Положен испит

Циљеви изучавања предмета:

Циљ предмета је да студент сaвлада основе интегралног рачуна, теорије редова, функција више промјенљивих, вишеструких интеграла и диференцијалних једначина с нагласком на примјену.

Исходи учења (стечена знања):

Студент ће стећи знања из математичке анализе која су му неопходна за савладавање наставних садржаја из стручних предмета. Исто тако, студент ће стећи потребно знање из математике за даље усавршавање и без потешкоћа ће математику примјењивати на рјешавање конкретних проблема.

Садржај предмета:

 • Неодређени интеграл

 • Одређени интеграл.Newton‐Leibnitzova формула. Технике интеграције. Несвојствени интеграл.

 • Примјена одређеног интеграла

 • Функционални редови

 • Увод у диференцијалне једначине.

 • Функције вишег реда. Лимес и непрекидност.

 • Површи другог реда. Парцијалне деривације. Диференцијабилност. Тангенцијална раван. Taylor‐ова формула.

 • Екстреми функција вишег реда. Условни екстреми.

 • Вишеструки интеграли.

Методе наставе и савладавања градива:

Предавање и рачунске вјежбе, учење и самостална израда припремних и испитних задатака,консултације

Литература:

 • Иван Слапничар: Математика 2 (Доступно на адереси: http://lavica.fesb.hr/mat2/)

 • Милан Јањић: Математика 1; ПМФ, Бања Лука

 • М. Ћелић: Математика 2, Машински факултет, Бања Лука,1997.

 • М. Ушћумлић , М. Трифуновић , П. Миличић: Елементи више математике 2, Београд ,2002.

 • Градимир Миловановић и Радослав Ђорђевић: Математичка анализа 1; ЕТФ, Ниш,2005.

 • Невенка Скакић, Ратко Краварушић: Математика 1. Економски факултет, Бања Лука,2000.

 • Ратко Краварушић, Милорад Мијатовић: Математика збирка задатака. Економски факултет,Бања Лука,2002.

Или било која друга књига и збирка задатака које покривају наставни програм овог предмета.

Облици провјере знања и оцјењивање:

Два колоквијума или писмени испит бодовно еквивалентан колоквијумима и усмени испит.

Настава (похађање и активност)

10 бод.

1. колоквијум

20 бод.

Усмени испит

50 бод.

2. колоквијум

20 бод.

Укупно

100 бод.

Посебне назнаке за предмет:

Овјера предмета (потписом наставника у индексу) условљена је са минимално 80% присустава на предавањима и вјежбама

Име и презиме наставника који је припремио податке:

Др Данијал Романо, ред. проф

Документи

Огласна табла