Упис у школску 2019/20.

Опште информације о упису у први и други циклус студија

ПРВИ ЦИКЛУС СТУДИЈА

 

Одлуке Сената Универзитета у Бањој Луци број: 02/04-3.150-7/19 од 31. 1. 2019. године,

Упис нове генерације студента у школској 2019/2020.

Први уписни рок:

 • пријављивање кандидата почиње 17. 6. 2019. а завршава 28. 6. 2019. године (пријем докумената се врши сваки радни дан од 8.00 до 16.00 часова);
 • полагање пријемног испита обавиће се 1. 7. 2019. са почетком у 9.00 часова у Амфитетатру Машинског факултета;
 • објављивање резултата конкурса је 3. 7. 2019. године до 14.00 часова;
 • упис примљених кандидата почиње 8. 7. 2019. године, а завршава се 12. 7. 2019. године. 

УСЛОВИ УПИСА:

 • Основни услов за упис на студијске програме прве године првог циклуса студија је завршено четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској и Босни и Херцеговини, или еквивалентно образовање у иностранству.
 • Кандидати који конкуришу на упис, полажу пријемни испит или испит за провјеру склоности и способности.
 • Редослијед кандидата за упис на студијски програм прве године првог циклуса студија утврђује се на основу:

− општег успјеха постигнутог у средњем образовању (успјех из свих предмета и разреда четворогодишње средње школе) и
− резултата постигнутих на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.

Број бодова остварен на основу општег успјеха добија се тако да се просјечна оцјена из свих предмета четворогодишње средње школе множи са бројем 10 (десет). 

На пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности, кандидат може остварити од 0 (нула) до 50 (педесет) бодова.

По оба мјерила могуће је остварити највише 100 (стотину) бодова.

 • Реализацију пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности и утврђивање редослиједа кандидата (ранг-листе) обавља комисија за упис студената организационе јединице Универзитета у Бањој Луци у сарадњи са централном комисијом за упис на студијске програме Универзитета у Бањој Луци.
 • Избор кандидата се врши према укупном броју бодова по оба мјерила на ранг-листи.
 • У случају истог укупног броја бодова два или више кандидата, предност има кандидат са већим бројем бодова оствареним на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.
 • На Универзитет у Бањој Луци право уписа немају кандидати који на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности нису остварили најмање 15 бодова.
 • Кандидати приликом пријаве могу конкурисати на два студијска програма који имају истовјетан квалификациони испит, с тим што ће се приликом пријављивања изјаснити који је први а који је други студијски програм.

Приликом пријаве, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити сљедећа документа, и то:

 • извод из матичне књиге рођених,
 • Увјерење о држављанству (да није старије од шест мјесеци),
 • оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања и оригиналну диплому о положеном матурском, односно завршном испиту,
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности, (Образац пријаве и уплатнице кандидати прузимају у Студентској служби Машинског факултета). 

Студијски програми које се изводе на Машинском факултету Универзитета у Бањој Луци и завања која се стичу завршетком првог циклуса студија по моделу 4+1:                                  

Студијски програм

 Звање

Енергетско и саобраћајно машинство

 Дипломирани инжењер машинства ‒ 240 ECTS ‒ Енергетско и саобраћајно машинство

Производно машинство

 Дипломирани инжењер машинства ‒ 240 ECTS ‒ Производно машинство

Мехатроника

 Дипломирани инжењер машинства ‒ 240 ECTS ‒ Махатроника

Индустријско инжењерство

 Дипломирани инжењер машинства ‒ 240E CTS ‒ Индустријско инжењерство

Заштита на раду

 Дипломирани инжењер машинства ‒ 240 ECTS ‒ Заштита на раду

Наставни план и програм првог циклуса студија можете погледати овдје.

 

 

ДРУГИ ЦИКЛУС СТУДИЈА

Први уписни рок:

 • Конкурс за упис студената на други циклус студија, отворен је до од 17. јуна 2019. године до 16. октобра 2019. године до када ће кандидати моћи предати своје пријаве;
 • Информације о рангирању пријављених кандидата, коначној ранг листи и роковима за упис биће доступне најкасније до 21. октобра 2019. године на интернет страници факултета;

 

УСЛОВИ УПИСА:

Одлука о условима уписа кандидата на II цикус студија на Машинском факултету Универзитета у Бањој Луци

Одлуку можете погледати овдје.

Приликом пријаве, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити сљедећа документа, и то:

 • извод из матичне књиге рођених,
 • оригиналну или овјерену копију дипломе (Увјерење) првог циклуса студија (основног студија),
 • увјерење о положеним испитима,
 • овјерен наставни план и програм завршеног студија (за студенте са других факултета), доказ о уплати (обрасце за пријаву и уплатнице студенти преузимају у студентској служби).

 

Студијски програми које се изводе на Машинском факултету Универзитета у Бањој Луци  и завања која се  стичу завршетком првог циклуса студија по моделу 3+2:                               

Студијски програм

Звање

Енергетско и саобраћајно машинство

Мастер енергетског и саобраћајног машинства – 300 ECTS – Термотехника

Мастер енергетског и саобраћајног машинства – 300 ECTS – Термоенергетика

Мастер енергетског и саобраћајног машинства – 300 ECTS – Саобраћајно

Производно машинство

Мастер производног машинства – 300 ECTS

Мехатроника

Мастер мехатронике – 300 ECTS

Индустријско инжењерство и менаџмент

Мастер индустријског инжењерства и менаџмента – 300 ECTS

Заштита на раду

Мастер заштите на раду – 300 ECTS

Наставни план и програм другог циклуса студија можете погледати овдје.

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама