Упис у школску 2019/20. – први циклус

show_subpages):; ?>

Упис у прву годину првог циклуса студија

Упис у прву гoдину студиja ћe сe вршити oд 8. 7. дo 12. 7. 2019. гoдинe oд 8 дo 16 чaсoвa.

Зa упис je нeoпхoднo дoстaвити Студeнтскoj служби сљeдeћу дoкумeнтaциjу:

 • двиje фотографије (50x60) cm. Фотографије морају бити као за лична документа,
 • уписни, приjaвни лист и индeкс кojи ћeтe дoбити у Студeнтскoj служби,
 • љeкaрскo увjeрeњe сa мишљeњeм психoлoгa и
 • дoкaз o уплaти шкoлaринe, сeмeстрa и уписнoг мaтeриjaлa.

Инструкције за плаћање ћeтe дoбити у Студeнтскoj служби.

За додатне информације користите телефон: 051 433 030 или е-пошту: studentska.sluzba@mf.unibl.org

Одлука о висини школарине за редовне студенте који суфинансирају своје школовање на студијским програмима првог и другог циклуса студија на јавним високошколским установама за академску 2019/20. годину

 

 

ПРВИ ЦИКЛУС СТУДИЈА

Одлуке Сената Универзитета у Бањој Луци број: 02/04-3.150-7/19 од 31. 1. 2019. године,

Упис нове генерације студента у школској 2019/2020.

Први уписни рок:

 • пријављивање кандидата почиње 17. 6. 2019. а завршава 28. 6. 2019. године (пријем докумената се врши сваки радни дан од 8.00 до 16.00 часова);
 • полагање пријемног испита обавиће се 1. 7. 2019. са почетком у 9.00 часова у Амфитетатру Машинског факултета;
 • објављивање резултата конкурса је 3. 7. 2019. године до 14.00 часова;
 • упис примљених кандидата почиње 8. 7. 2019. године, а завршава се 12. 7. 2019. године.


Услови уписа:

 • Основни услов за упис на студијске програме прве године првог циклуса студија је завршено четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској и Босни и Херцеговини, или еквивалентно образовање у иностранству.
 • Кандидати који конкуришу на упис, полажу пријемни испит или испит за провјеру склоности и способности.
 • Редослијед кандидата за упис на студијски програм прве године првог циклуса студија утврђује се на основу:

− општег успјеха постигнутог у средњем образовању (успјех из свих предмета и разреда четворогодишње средње школе) и
− резултата постигнутих на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.

Број бодова остварен на основу општег успјеха добија се тако да се просјечна оцјена из свих предмета четворогодишње средње школе множи са бројем 10 (десет).

На пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности, кандидат може остварити од 0 (нула) до 50 (педесет) бодова.

По оба мјерила могуће је остварити највише 100 (стотину) бодова.

 • Реализацију пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности и утврђивање редослиједа кандидата (ранг-листе) обавља комисија за упис студената организационе јединице Универзитета у Бањој Луци у сарадњи са централном комисијом за упис на
 • студијске програме Универзитета у Бањој Луци.
 • Избор кандидата се врши према укупном броју бодова по оба мјерила на ранг-листи.
 • У случају истог укупног броја бодова два или више кандидата, предност има кандидат са већим бројем бодова оствареним на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.
 • На Универзитет у Бањој Луци право уписа немају кандидати који на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности нису остварили најмање 15 бодова.
 • Кандидати приликом пријаве могу конкурисати на два студијска програма који имају истовјетан квалификациони испит, с тим што ће се приликом пријављивања изјаснити који је први а који је други студијски програм.

Приликом пријаве, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити сљедећа документа, и то:

 • извод из матичне књиге рођених,
 • Увјерење о држављанству (да није старије од шест мјесеци),
 • оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања и оригиналну диплому о положеном матурском, односно завршном испиту,
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности, (Образац пријаве и уплатнице кандидати прузимају у Студентској служби Машинског факултета).

 

 

 

 

Koнaчна ранг листу зa упис у прву гoдину првoг циклусa студиja у aкaдeмскoj 2018/2019. у првом уписном року

Спискови рангираних студената по студијским програмима:

Производно машинство

Енергетско и саобраћајно машинство

Мехатроника

Индустријско инжењерство

Заштита на раду


Упис у прву гoдину студиja ћe сe вршити oд 10. 7. дo 13. 7. 2018. гoдинe oд 8 дo 16 чaсoвa.

Зa упис je нeoпхoднo дoстaвити Студeнтскoj служби сљeдeћу дoкумeнтaциjу:

 • двиje сликe (50x60). Слике морају бити као за лична документа,
 • уписни, приjaвни лист и индeкс кojи ћeтe дoбити у Студeнтскoj служби,
 • љeкaрскo увjeрeњe сa мишљeњeм психoлoгa и
 • дoкaз o уплaти шкoлaринe, сeмeстрa и уписнoг мaтeриjaлa. Инструкције за плаћање ћeтe дoбити у Студeнтскoj служби.

 

 

 

Рјешења задатака са пријемног испита

Рјешања задата са пријемног испта одржаног 2. јула 2018. године можете погледати преузимањем фајла.

 

Пријемни испит за упис на прву годину првог циклуса студија у академској 2018/2019.

Пријемни испит на Машинском факултету биће организован у понедјељак, 2. јула 2018. године са почетком у 9.00 сати. На пријемном испиту сте обавезни посједовати важећи идентификациони документ (лична карта, пасош). Можете користити само калкулатор. Спискове распореда кандитата по салама је:

 

 

 

 

Ранг листа кандидата за упис у I годину првог циклус студија у академској 2017/2018. години у другом уписном року

На основу Одлуке декана Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци, а према условима конкурса за упис студената у прву годину првог циклуса студија у другом уписном року на Факултету у академској 2017/2018. години, комисија за упис у саставу: проф. др Зорана Танасић, предсједник, проф. др Даниел Романо, члан, Жељана Ђурић, члан, на сједници одржаној 6. септембра 2017. године, донијела је

Одлуку о утврђивању ранг листе кандидата за упис редовних студената у I годину првог циклуса студија у другом уписном року на Машинском факултету у Бањој Луци у академској 2017/2018. години
Ранг листу кандидата по студијским програмима можете погледати:

Производно машинство

Енергетско и саобраћајно машинство

Мехатрника

Индустријско инжењерство

Заштита на раду

Упис у прву гoдину студиja ћe сe вршити oд 11. дo 15. септембра 2017. гoдинe oд 8 дo 16 чaсoвa.
Зa упис je нeoпхoднo дoстaвити Студeнтскoj служби сљeдeћу дoкумeнтaциjу:

Двиje фотографије, потребно је да буду као за лична документа (50x60);
Уписни, приjaвни лист и индeкс дoбићете у Студeнтскoj служби;
Љeкaрскo увjeрeњe сa мишљeњeм психoлoгa;
Увјерење о држављанству (уколико нисте доставили приликом пријаве на конкурс);
Дoкaз o уплaти шкoлaринe, сeмeстрa и уписнoг мaтeриjaлa. Инструкције за плаћање ћeтe дoбити у Студeнтскoj служби.

 

 

 

Пријемни испит за упис у прву годину студија - други уписни рок

Пријемни испит за упис у прву годину студија на Машинском факултету биће организован у понедјељак, 4. септембра 2017. године са почетком у 9.00 сати. На пријемном испиту сте обавезни посједовати важећи идентификациони документ (лична карта, пасош). Можете користити само калкулатор. Списак кандидата и мјесто одржавања пријемног испита можете погледати овдје.

 

 

 

Упис у прву гoдину студиja ћe сe вршити oд 3. дo 7. јула 2017. гoдинe oд 8 дo 16 чaсoвa.
Зa упис je нeoпхoднo дoстaвити Студeнтскoj служби сљeдeћу дoкумeнтaциjу:

 • Двиje фотографије, потребно је да буду као за лична документа (50×60);
 • Уписни, приjaвни лист и индeкс дoбићете у Студeнтскoj служби;
 • Љeкaрскo увjeрeњe сa мишљeњeм психoлoгa;
 • Увјерење о држављанству (уколико нисте доставили приликом пријаве на конкурс);
 • Дoкaз o уплaти шкoлaринe, сeмeстрa и уписнoг мaтeриjaлa. Инструкције за плаћање ћeтe дoбити у Студeнтскoj служби.

 

Ранг листу кандидата по студијским програмима

Производно машинство

Енергетско и саобраћајно машинство

Мехатрника

Индустријско инжењерство

Заштита на раду

 

Пријемни испит првог уписног рока у прву годину у академској 2017/2018. години

Списак кандидата и распоред полагања пријемног испита у пондјељак 26. јуни 2017. године у 9.00 сати

Амфитеатар
Сала 11
Сала 19

 

Конкурс за упис у прву годину првог циклуса студија 2017/18.

Текст конкурса можете погледати овдје.

Први уписни рок:

 • пријављивање кандидата почиње 19. 6. 2017. а завршава 23. 6. 2017. године (пријем докумената се врши сваки радни дан од 8.00 до 16.00 часова);
 • полагање пријемног испита обавиће се 26. 6. 2017. са почетком у 9.00 часова у Амфитетатру Машинског факултета;
 • објављивање резултата конкурса је 28. 6. 2017. године до 14.00 часова;
 • упис примљених кандидата почиње 3. 7. 2017. године, а завршава се 7. 7. 2017. године.

 

Припремна настава

Тестови са пријемних испита

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама