Трећа година – 2016

show_subpages):; ?>

Студијски програми:

 

Студијски програм: ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО

Сем. Статус предмета Р. бр. Предмет Чaсови
П+В
ЕЦТС бодови

V

Обавезни

1.  Технологија обраде резањем 3 + 2 6
2.  Технологија обраде деформисањем 3 + 2 6
3.  Пројектовање помоћу рачунара II
3 + 2 6

Изборни
(бирају се два)

4.  Основи конструисања 2 + 2 6
 Савремени материјали 2 + 2 6
5.  Трибологија 2 + 2 5
 Неконвенционални поступци обраде 2 + 2 5

Обавезни

6.  Технички енглески језик I 0 + 2 1
УКУПНО  25 30

VI

Обавезни 1.  Машине алатке 3 + 2 6
2.  Заваривање и термичка обрада 3 + 2 6
3.  Машине за обраду деформисањем 3 + 2 6

Изборни
(бирају се два)

4.  Алати и прибори 2 + 2 6
 Алати за обраду деформисањем 2 + 2 6
5.  Производна мјерна техника 2 + 2 5
 Аутоматизација производње 2 + 2  5 
Обавезни 6.  Технички енглески језик II 0 + 2 1
УКУПНО  5 30

 

Студијски програм: ЕНЕРГЕТСКО И САОБРАЋАЈНО МАШИНСТВО

Сем. Статус предмета Р. бр. Предмет Чaсови
П+В
ЕЦТС бодови

V

 Обавезни

1.  Термодинамика II 3 + 2 6
2.  Мотори СУС 3 + 2 6

Изборни
(бирају се два)

3.  Основи котлова (ХиTE, TT) 3 + 2 6
 Моторна возила I (СM) 3 + 2 6
4.  Хидраулика и пнеуматика (ХиTE, TT) 3 + 2 6
 Безбједност саобраћаја (СM) 3 + 2 6
5.  Основи теорије одржавања (ХиTE, TT) 3 + 2 6
 Хидраулика и пнеуматика мобилних машина (СM) 3 + 2 6
 Teхнички прописи за возила (СM) 3 + 2 6

Обавезни

6.

 Технички енглески језик I 0 + 2  
УКУПНО  15 + 10 30

VI

Обавезни 1.  Основи теорије турбомашина 3 + 2 6
2.  Мјерења у енергетици 3 + 2 6

Изборни
(бирају се три - бира се по један предмет из сваке групе)

3.  Топлотни апарати (ХиТЕ) 3 + 2 6
 Хидромеханичка опрема (ХиТЕ) 3 + 2 6
 Технологија одржавања мотора и возила (СМ) 3 + 2 6
 Расхладна постројења (ТТ) 3 + 2 6
4.  Термоенергетска постројења (ХиТЕ) 2 + 2 6
 Хидроенергетска постројења (ХиТЕ) 2 + 2 6
 Опрема мотора (СМ) 2 + 2 6
 Гријање (ТТ) 2 + 2 6
5.  Основи организације и економике (ХиТЕ, СМ) 2 + 2 5
 Моторна возила II (СМ) 2 + 2 5
 Основи транспортне технике (СМ) 2 + 2 5
 Транспорт цијевима (ТТ) 2 + 2 5
Обавезни 6.  Технички енглески језик II 0 + 2 1
УКУПНО  25 30

ТТ – Студијска група Термотехника
ХиТЕ –  Студијска група Хидро и термоенергетика
СМ – Студијска група Саобраћајно машинство

 

Студијски програм: МЕХАТРОНИКА

Сем. Статус предмета Р. бр. Предмет Чaсови
П+В
ЕЦТС бодови

V

Обавезни

1.  Мjeрeњa у мeхaтрoници  3 + 2 6
2.  Eлeктрoникa 1  3 + 2 6
3.  Моделирање и симулација 3 + 2 6

Изборни
(бира се један)

4.  Транспортни системи у индустрији  2 + 2 6
 Конструисање помоћу рачунара II 2 + 2 6

Изборни
(бира се један)

5.  Основи мотора и возила  2 + 2 5
 Енергетска постројења 2 + 2 5

Обавезни

6.  Технички енглески језик I 0 + 2 1
УКУПНО  25
30

VI

Обавезни 1.  Aктуaтoри и сензори 3 + 2 6
2.  Аутоматско управљање I 3 + 2 6
3.  Хидраулика и пнеуматика 3 + 2 6
4.  Објектно орјентисано програмирање  2 + 2 6

Изборни
(бира се два)

5.  Управљачка и комуникациона техника 2 + 2 5
 Складишна техника и логистика 2 + 2 5
 Електроника 2 2 + 2 5
Обавезни 6.  Технички енглески језик II 0 + 2 1
УКУПНО  25 30

 

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Сем. Статус предмета Р. бр.  Предмет Чaсови
П+В
ЕЦТС бодови

V

 Обавезни

1.  Инжењерска статистика 3 + 2 6
2.  Индустријски менаџмент 2 + 2 5
3.  Технологије обраде производа 3 + 3 7

Изборни
(бира се један)

4.  Процесна организација 2 + 2 5
5.  Технологија организације индустријских система 2 + 2 5

Изборни
(бира се један)

6.  Пројектовање помоћу рачунара 2 2 + 3 6
7.  Обновљиви извори енергије 2 + 3 6

Обавезни

8.  Технички енглески језик I 0 + 2 1
УКУПНО  26
30

VI

Обавезни 1.  Управљање квалитетом 3 + 2 6
2.  Маркетинг 2 + 2 5
3.  Операциона истраживања 3 + 2 6

Изборни
(бира се један)

4.  Складишна техника и логистика 3 + 2 6
5.  Елементи система аутоматског управљања 3 + 2 6

Изборни
(бира се један)

6.  Заваривање и термичка обрада 3 + 2 6
7.  Енергетски менаџмент и енергетска ефикасност 3 + 2 6
Обавезни 8.  Технички енглески језик II 0 + 2 1
УКУПНО  26 30

 

Студијски програм: ЗАШТИТА НА РАДУ

Сем. Статус предмета
Р. бр. Предмет Чaсови
П+В
ЕЦТС бодови

V

 Обавезни

1.  Заштита од опасног дејства електричне струје 2 + 2 6
2.  Системи и уређаји заштите 2 + 2 6
3.  Заштита од пожара и експлозије 2 + 2 5
4.  Технички енглески језик I 0 + 2 1

Изборни
(бирају се три)

5.  Микроклима и радна околина 2 + 2 4
6.  Индустријски објекти и урбанизација 2 + 2 4
7.  Управљање отпадом 2 + 2 4
8.  Информационе технологије 2 + 2 4
УКУПНО  25 30

VI

Обавезни 1.  Бука и вибрације 2 + 2 6
2.  Медицина рада 2 + 2 6
3.  Пројектовање система и уређаја заштите 2 + 2 5
4.  Технички енглески језик II 0 + 2 1

Изборни
(бирају се три)

5.  Мјерна техника 2 + 2 4
6.  Процјена и симулација ризика 2 + 2 4
7.  Економика заштите на раду 2 + 1 4
8.  Сигурносна техника 2 + 1 4
УКУПНО  25 30

 

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама