Четврта година – 2016

show_subpages):; ?>

Студијски програми:

 

Студијски програм: ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО

Сем. Статус предмета Р. бр.  Предмет Чaсови
П+В
ЕЦТС бодови

VII

Обавезни

1.  Пројектовање технолошких процеса 3 + 2 6
2.  Производња подржана рачунаром 3 + 2 6
3.  Елементи система аутоматског управљања
3 + 2 6

Изборни
(бирају се два)

4.  Савремене методе обраде 2 + 2 5
 Микрообрада 2 + 2 5
5.  Хидраулика и пнеуматика 2 + 2 5
 Дијагностика и одржавање 2 + 2 5
     Стручна пракса 0 + 3 2
УКУПНО  25 30

VIII

Обавезни 1.  Флексибилни технолошки системи 3 + 2 6
2.  Моделирање и симулација 3 + 2 6

Изборни
(бирају се три)

3.  Пројектовање производних система 2 + 2 6
 Монтажне технологије 2 + 2 6
4.  PLM системи 2 + 2 5
 Информационе-комуникационе технологије 2 + 2  5 
5.  Организација производње 2 + 2 5
 Управљање квалитетом 2 + 2 5
   Завршни рад I циклуса - 5
УКУПНО  22 30

 

Студијски програм: ЕНЕРГЕТСКО И САОБРАЋАЈНО МАШИНСТВО

Сем. Статус предмета Р. бр.  Предмет Чaсови
П+В
ЕЦТС бодови

VII

 Обавезни

1.  Пумпе, компресори и вентилатори 3 + 2 6
2.  Елементи система аутоматског управљања 3 + 2 6
3.  Експерти у тимском раду 2 + 0 3

Изборни
(бира се по један предмет из сваке групе)

4.  Парне и гасне турбине (ХиТЕ) 3 + 2 6
 Хидрауличне турбине (ХиТЕ) 3 + 2 5
 Основи енерго снабдијевања (ХиТЕ) 3 + 2 5
 Мехатроника мотора и возила (СМ) 3 + 2 5
 Климатизација (ТТ) 3 + 2 5
5.  Пројектовање термоенергетских постројења (ХиТЕ) 3 + 2 5
 Пројектовање хидроенергетских система (ХиТЕ) 3 + 2 5
 Мотори СУС II (СM) 3 + 2 5
 Екологија и возила (СМ) 3 + 2 5
 Системи гријања (ТТ) 3 + 2 5
Обавезни 6.  Индустријска пракса (10 – 15 дана у току семестра) 0 + 3 5
УКУПНО  15 + 10 30

VIII

Обавезни 1.  Енергетски парни котлови (ХиТЕ) 3 + 2 5
 Пренос топлоте и масе (СМ, ТТ) 3 + 2 5
2.  Економија енергије (ХиТЕ, ТТ) 3 + 2 5
 Конструисање помоћу рачунара II (СМ) 3 + 2 5

Изборни
(бира се по један предмет из сваке групе)

3.  Обновљиви извори енергије (ХиТЕ, ТТ) 3 + 2 6
 Управљање пројектима у енергетици (ХиТЕ) 3 + 2 6
 Динамика возила (СМ) 3 + 2 6
4.  Постројења за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије (ХиТЕ) 2 + 2 6
 Хибридни енергетски системи (ХиТЕ) 2 + 2 6
 Динамика судара возила (СМ) 2 + 2 6
 Системи климатизације (ТТ) 2 + 2 6
5.  Термоенергетска постројења II – Нуклеарне електране (ХиТЕ) 2 + 2 5
 Системи за добаву горива (СМ) 2 + 2 5
 Транспорт и складиштење опасних материја (СМ) 2 + 2 5
 Когенеративни и тригенеративни системи (ХиТЕ, ТТ) 2 + 2 5
 Завршни рад I циклуса - 5
УКУПНО  25 30

ТТ – Студијска група Термотехника
ХиТЕ –  Студијска група Хидро и термоенергетика
СМ – Студијска група Саобраћајно машинство

 

Студијски програм: МЕХАТРОНИКА

Сем. Статус предмета Р. бр.  Предмет Чaсови
П+В
ЕЦТС бодови

VII

Обавезни

1.  Програмибилни логички контролери 3 + 2 6
2.  Роботика 3 + 2 6
3.  Аутоматско управљање II  3 + 2 6
4.  Експерти у тимском раду 2 + 0 2

Изборни
(бира се два)

5.  Аутоматизација и визуализација процеса 2 + 2 4
 NC-програмирање и флексибилна аутоматизација 2 + 2 4
5.  Обрадни системи 2 + 2 4
 Пропорционална и серво техника 2 + 2 4

Обавезни

6.  Стручна пракса (10 до 15 дана у години)   2
УКУПНО  26
30

VIII

Обавезни 1.  Програмирање микроконтролера 3 + 2 6
2.  Погони мехатроничких система 3 + 2 6
3.  Организација и економика предузећа 2 + 2 5

Изборни
(бира се два)

4.  Сигурност мехатроничких система 2 + 2 5
 Мехатроника мотора и возила 2 + 2 5
5.  Право за инжењере 2 + 0 3
 Филoзoфиja науке 2 + 0 3
 Завршни рад I циклуса   5
УКУПНО  20 30

 

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Сем. Статус предмета Р. бр.  Предмет Чaсови
П+В
ЕЦТС бодови

VII

 Обавезни

1.  Мјерења у индустрији 3 + 2 6
2.  Инжењерска економика 2 + 2 5
3.  Управљање пројектима 2 + 2 5
4.  Експерти у тимском раду 2 + 0 3

Изборни
(бира се један)

5.  Пројектовање технолошких процеса 2 + 2 5
 Модели пословне изврсности 2 + 2 5

Изборни
(бира се један)

6.  Заштита здравља и безбједност на раду 2 + 2 4
 Управљање отпадом 2 + 2 4

Обавезни

7.  Индустријска пракса 0 + 3 2
УКУПНО  26
30

VIII

Обавезни 1.  Управљање производњом 3 + 2 6
2.  Одржавање 2 + 2 5
3.  Управљање људским ресурсима 3 + 2 6

Изборни
(бира се један)

4.  Пројектовање производних система 3 + 2 6
5.  Рачунаром интегрисана производња 3 + 2 6
 Завршни рад I циклуса   5
УКУПНО  18 30

 

Студијски програм: ЗАШТИТА НА РАДУ

Сем. Статус предмета
Р. бр.  Предмет Чaсови
П+В
ЕЦТС бодови

VII

 Обавезни

1.  Ергономско пројектовање 2 + 2 5
2.  Хемија у индустријским погонима 3 + 2 5
3.  Транспорт и складиштење опасних материја 2 + 2 5

Изборни
(бирају се три)

4.  Електромагнетно зрачење 2 + 2 5
5.  Конфор радне средине 2 + 2 5
6.  Постројења и инсталација под притиском 2 + 2 5
7.  Процес неконтролисаног сагоријевања 2 + 2 5
УКУПНО  25 30

VIII

Обавезни 1.  Безбједност у технолошким системима 2 + 2 5
2.  Безбједност при грађевинским радовима 2 + 2 4
3.  Психофизиологија рада 2 + 2 5

Изборни
(бирају се три)

4.  Заштита при унутрашњем транспорту 2 + 2 3
5.  Одржавање техничких средстава 2 + 2 3
6.  Микробиологија 2 + 2 3
7.  Инжењерско предузетништво 2 + 2 3
8.  Стручна прaксa   2
 Завршни рад I циклуса   5
УКУПНО  24 30

 

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама