Први циклус студија

show_subpages):; ?>

ПРВА ГОДИНА

СЕМ. Врсте предавања Р. бр.

Предмет

Часови
П + В

ЕЦТС
бодови

I


Обавезни

1. Математика I 3 + 3 7
2. Механика I 2 + 2 6
3. Нацртна геометрија 2 + 2 4
4. Производне технологије 2 + 1 4
5. Материјали I 3 + 3 5
6. Радно право 2 + 0 4

Факултативни

7. Енглески језик I 0 + 2  
8. Спорт 0 + 2  
УКУПНО 14 + 11 30

II

Обавезни 1. Математика II 3 + 2 7
2. Отпорност материјала 3 + 3 8
3. Инжењерска графика 2 + 2 5
4. Информатика 2 + 2 6
5. Физика 2 + 2 4
Факултативни 6. Енглески језик II 0 + 2  
7. Спорт 0 + 2  
УКУПНО 12 + 11 30

 

ДРУГА ГОДИНА

Студијски програм: ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО

СЕМ. Врсте предавања Р. бр.

Предмет

Часови
П + В

ЕЦТС
бодови

III
Обавезни

1. Механика II 4 + 3 8
2. Математика III 2 + 2 6
3. Машински елементи I 3 + 2 6
4. Електротехника 3 + 2 6
5. Индустријски менаџмент 2 + 1 4

Факултативни

6. Енглески језик III 0 + 2  
УКУПНО 14 + 10 30

IV

Обавезни 1. Програмирање 2 + 2 5
2. Термодинамика 3 + 2 6
3. Механика флуида 3 + 2 6
4. Машински елементи II 3 + 2 6
5. Материјали II 2 + 2 5
6. Наука о дрвету* 2 + 2 5
7. Индустријска пракса 4 седм. 2
Факултативни 8. Енглески језик IV 0 + 2  
УКУПНО 17 + 12 30

*За студијску групу Механичка прерада дрвета

 

Студијски програм: ЕНЕРГЕТСКО И САОБРАЋАЈНО МАШИНСТВО

СЕМ. Врсте предавања Р. бр.

Предмет

Часови
П + В

ЕЦТС
бодови


IIIОбавезни

1. Механика II 4 + 3 8
2. Математика III 2 + 2 6
3. Машински елементи I 3 + 2 6
4. Електротехника 3 + 2 6
5. Индустријски менаџмент 2 + 1 4

Факултативни

6. Енглески језик III 0 + 2  
УКУПНО 14 + 10 30

IV

Обавезни 1. Програмирање 2 + 2 5
2. Термодинамика I 3 + 2 6
3. Механика флуида 3 + 2 6
4. Мјерна техника 3 + 2 6
5. Погонски материјали 3 + 2 5
6. Индустријска пракса 4 седм. 2
Факултативни 8. Енглески језик IV 0 + 2  
УКУПНО 14 + 10 30

 

Студијски програм: МЕХАТРОНИКА

СЕМ. Врсте предавања Р. бр.

Предмет

Часови
П + В

ЕЦТС
бодовиIII
Обавезни

1. Механика II 4 + 3 8
2. Математика III 2 + 2 6
3. Машински елементи I 3 + 2 6
4. Електротехника 3 + 2 6
5. Индустријски менаџмент 2 + 1 4

Факултативни

6. Енглески језик III 0 + 2  
УКУПНО 14 + 10 30

IV

Обавезни 1. Програмирање 2 + 2 5
2. Термодинамика 3 + 2 6
3. Механика флуида 3 + 2 6
4. Основе мехатроника 3 + 2 6
5. Машинске конструкције 3 + 2 5
6. Индустријска пракса 4 седм. 2
Факултативни 8. Енглески језик IV 0 + 2  
УКУПНО 14 + 10 30

 

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И МЕНАЏМЕНТ

СЕМ. Врсте предавања Р. бр.

Предмет

Часови
П + В

ЕЦТС
бодови

III

Обавезни

1. Механика II 4 + 3 8
2. Математика III 2 + 2 6
3. Машински елементи I 3 + 2 6
4. Електротехника 3 + 2 6
5. Индустријски менаџмент 2 + 1 4

Факултативни

6. Енглески језик III 0 + 2  
УКУПНО 14 + 10 30

IV

Обавезни 1. Програмирање 2 + 2 5
2. Термодинамика 3 + 2 6
3. Механика флуида 3 + 2 6
4. Мјерна техника 3 + 2 6
5. Инжењерска статистика 2 + 2 5
6. Индустријска пракса 4 седм. 2
Факултативни 8. Енглески језик IV 0 + 2  
УКУПНО 15 + 10 30

 

Студијски програмЗАШТИТА НА РАДУ

СЕМ. Врсте предавања Р. бр.

Предмет

Часови

П + В

ЕЦТС

бодови

III

Обавезни

1. Механика II 4 + 3 8
2. Математика III 2 + 2 6
3. Машински елементи I 3 + 2 6
4. Електротехника 3 + 2 6
5. Индустријски менаџмент 2 + 1 4

Факултативни

6. Енглески језик III 0 + 2  
УКУПНО 14 + 10 30

IV

Обавезни 1. Програмирање 2 + 2 5
2. Термодинамика 3 + 2 6
3. Механика флуида 3 + 2 6
4. Заштита на раду 2 + 2 6
5. Регулациона техника 3 + 2 5
6. Индустријска пракса 4 седм. 2
Факултативни 8. Енглески језик IV 0 + 2  
УКУПНО 13 + 12 30

 

ТРЕЋА ГОДИНА

Студијски програм: ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО

СЕМ. Врстa предaвaњa Р. бр. Предмет Чaсови
П+В
ЕЦТС бодови

V

Обавезни

1. Технологија обраде резањем 2 + 2 4
2. Технологија обраде деформисањем 2 + 2 6
3. Мјерна техника 2 + 2 6
4. Хидраулика и пнеуматика 2 + 2 4
5. Примарна обрада дрвета* 2 + 2 4

Изборни
(бирају се два)

6. Развој производа 2 + 2 4
7. Трибологија 2 + 2 4
8. Основи конструисања 2 + 2 4
9. Транспортна техника 2 + 2 4
10. Површинска обрада дрвета* 2 + 2 4
11. Фурнир и шперовано дрво* 2 + 2 4
12. Хемијска прерада дрвета* 2 + 2 4

Факултативни

13. Технички енглески језик I 0 + 2  
УКУПНО 12 + 12 30

VI

Обавезни 1. Обрадни системи за обраду деформисањем 3 + 2 5
2. Обрадни системи за обраду резањем 2 + 2 5
3. Рачунаром интегрисана производња (CAD, CAPP, BP, CIM) 2 + 2 5
4. Заваривање и термичка обрада 2 + 2 5

Изборни
(бирају се два)

5. Управљање и регулација 2 + 2 5
6. Алати за обраду деформисањем 2 + 2 5
7. Махатроника 2 + 2 5
8. Пројектовање технолошких процеса 2 + 2 5
9. Алати и прибори I 2 + 2 5
10. Динамика машина 2 + 2 5
11. Машине за обраду дрвета* 2 + 2 5
12. Хидромеханичка обрада дрвета* 2 + 2 5
13. Конструкција производа од дрвета* 2 + 2 5
Факултативни 14. Технички енглески језик II 0 + 2  
УКУПНО 13 + 12 30
BSc рад за BSc инжењер производног машинства 2
мјесеца
5

*За студијску групу Механичка прерада дрвета

 

Студијски програм: ЕНЕРГЕТСКО И САОБРАЋАЈНО МАШИНСТВО

СЕМ. Врстa предaвaњa Р. бр. Предмет Чaсови
П+В
ЕЦТС бодови

V

Обавезни

1. Термодинамика II 3 + 2 6
2. Мотори СУС основе 3 + 2 6
3. Котлови 3 + 2 6

Изборни
(бирају се два)

4. Транспорт цијевима (ТТТЕ) 3 + 2 6
5. Гријање (ТТ) 3 + 2 6
6. Топлотне турбо машине (ТЕ) 3 + 2 6
7. Моторна возила - теорија кретања (СМ) 3 + 2 6
8. Шинска возила (СМ) 3 + 2 6
9. Безбједност саобраћаја (СМ) 3 + 2 6
10. Хидраулика и пнеуматика мобилних машина (СМ) 3 + 2 6

Факултативни

11. Технички енглески језик I 0 + 2  
УКУПНО 15 + 10 30

VI

Обавезни 1. Управљање и регулација 3 + 2 6
2. Основе теорије одржавања 3 + 2 6

Изборни
(бирају се три)

2. Пумпе, компресори и вентилатори (ТТТЕ) 3 + 2 6
3. Климатизација (ТТ) 3 + 2 6
4. Расхладна постројења (ТТ) 3 + 2 6
5. Термоенергетска постројења (ТЕ) 3 + 2 6
6. Топлотни апарати (ТЕ) 3 + 2 6
7. Технологија одржавања мотора и возила (СМ) 3 + 2 6
8. Увод у системе возила (СМ) 3 + 2 6
9. Опрема мотора (СМ) 3 + 2 6
10. Технички прописи за возила и сертификација (СМ) 3 + 2 6
Факултативни 11. Технички енглески језик II 0 + 2  
УКУПНО 15 + 10 30
BSc рад за BSc инжењер производног машинства 2
мјесеца
5

ТТ – Студијска група Термотехника
ТЕ – Студијска група Термоенергетика
СМ – Студијска група Саобраћајно машинство

 

Студијски програм: МЕХАТРОНИКА

СЕМ. Врстa предaвaњa Р. бр. Предмет Чaсови
П+В
ЕЦТС бодови

V

Обавезни

1. Електроника 3 + 1 7
2. Регулациона и управљачка техника 3 + 1 6
3. Хидраулика и пнеуматика 3 + 2 7

Изборни
(бира се један)

4. Технологија машиноградње 3 + 2 5
5. Обрадни системи 3 + 2 5

Изборни
(бира се један)

6. Енергетска постројења 3 + 2 5
7. Мотори СУС основе 3 + 2 5

Факултативни

8. Технички енглески језик I 0 + 2  
УКУПНО 15 + 7
30

VI

Обавезни 1. Мјерна техника 3 + 2 6
2. Аутоматизација и визуализација процеса 3 + 1 6
3. Основе роботике 3 + 2 6

Изборни
(бира се један)

4. 3D-CAD машинске конструкције 3 + 2 6
5. NC програмирање и флексибилна аутоматизација 3 + 2 6

Изборни
(бира се један)

6. Основи транспортне техника 3 + 2 6
7. Складишна техника и логистика 3 + 2 6
Факултативни 8. Технички енглески језик II 0 + 2  
УКУПНО 15 + 10 30
BSc рад за BSc инжењер производног машинства 2
мјесеца
5

 

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И МЕНАЏМЕНТ

СЕМ. Врстa предaвaњa Р. бр. Предмет Чaсови
П+В
ЕЦТС бодови

V

Обавезни

1. Технологија организације индустријских система 2 + 2 7
2. Системи аутоматског управљања 3 + 2 7
3. Економика предузећа 3 + 2 7

Изборни
(бира се један)

4. Технологија машиноградње 2 + 2 5
5. Енергетски системи 2 + 2 5

Изборни
(бира се један)

6. Пројектовање технолошких процеса 2 + 2 4
7. Заштита животне средине и одрживи развој 2 + 2 4

Факултативни

8. Технички енглески језик I 0 + 2  
УКУПНО 15 + 10
30

VI

Обавезни 1. Менаџмент квалитетом 3 + 2 7
2. Одржавање 3 + 2 7
3. Управљање производним системима 3 + 2 6

Изборни
(бира се један)

4. Складишна техника и логистика 2 + 2 5
5. Менаџмент људским ресурсима 2 + 2 5

Изборни

(бира се један)

6. Комерцијално пословање 2 + 2 5
7. Пословно-производни информациони системи 2 + 2 5
Факултативни 8. Технички енглески језик II 0 + 2  
УКУПНО 13 + 12 30
BSc рад за BSc инжењер производног машинства 2
мјесеца
5

 

Студијски програм: ЗАШТИТА НА РАДУ

СЕМ. Врстa предaвaњa Р. бр. Предмет Чaсови
П+В
ЕЦТС бодови

V

Обавезни

1. Заштита од опасног дејства електричне струје 3 + 2 5
2. Системи и уређаји заштите 2 + 2 5
3. Заштита од пожара и експлозије 2 + 2 5

Изборни
(бирају се три)

4. Микроклима и радна околина 2 + 2 5
5. Индустријски објекти и урбанизација 2 + 2 5
6. Управљање отпадом 2 + 2 5
7. Информационе технологије 2 + 2 5

Факултативни

8. Технички енглески језик I 0 + 2  
УКУПНО 13 + 14 30

VI

Обавезни 1. Бука и вибрације 2 + 2 5
2. Медицина рада 2 + 2 5
3. Пројектовање система и уређаја заштите 2 + 2 5

Изборни
(бирају се три)

4. Мјерна техника 2 + 2 5
5. Процјена и симулација ризика 2 + 2 5
6. Економика заштите на раду 2 + 2 5
7. Сигурносна техника 2 + 2 5
Факултативни 8. Технички енглески језик II 0 + 2  
УКУПНО 13 + 13 30
BSc рад за BSc инжењера машинства, одсјек заштите на раду 2
мјесеца
5

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама