Научни скупови

show_subpages):; ?>

ДЕМИ

ДEMИ Кoнфeрeнциja прeдстaвљa вoдeћи скуп зa прeзeнтaциjу нoвих рeзултaтa истрaживaњa и рaзвoja у oблaсти eлeктрoтeхникe, мaшинствa и инфoрмaтикe.

 

Тематске области:


 

ПРOИЗВOДНE И РAЧУНAРOM ПOДРЖAНE TEХНOЛOГИJE
Технологије обраде, CIM системи, NUMA системи, CAD/-CAPP/CAM системи, FTS, Индустријски роботи, Нови производи, технологије и процеси. Интелигентни системи у пројектовању и производњи.

EНEРГETИКA И TEРMOTEХНИКA
Термотехника, гријање, климатизација, вентилација, хлађење, Енергетска ефикасност, Обновљиви енергетски извори.

MEХAНИКA И КOНСTРУКЦИJE
Механика крутих и чврстих тијела, механика флуида, биомеханика, динамика машина и механизама, механика лома, нумеричка и експериментална механика, машински системи, преносници снаге, дизајн и развој производа, интегритет и вијек конструкција.

MEХATРOНИКA
Мехатроника и роботика, Информационе и комуникационе технологије, Управљање помоћу рачунара, Аутоматско управљање, Управљање процесима у индустрији, Идентификација и моделовање система,Хидраулични системи.

AУTOMOБИЛСКИ И СAOБРAЋAJНИ ИНЖEЊEРИНГ
Мотори, друмска возила, шинска возила, моделирање саобраћајних система, савремена превозна средства, транспортни уређаји и системи, логистика.

КВAЛИTET И EКOЛOГИJA
Систем управљања квалитетом, Квалитет у систему образовања, Методе и технике квалитета, Пословна изврсност, Интегрисани системи управљања, CE означавање, Интелигентна производна метрологија, Економична производња (Lean&Green; Production), Инжењерски менаџмент, Екологија.

OДРЖAВAЊE TEХНИЧКИХ СИСTEMA И ИНЖEЊEРСTВO ЗAШTИTE РAДНE СРEДИНE
Методе и технике одржавања, Пројектовање и управљање системима одржавања, Одржавање и нове технологије одржавања, Системи заштите у радној и животној средини, Пројектовање система заштите, Системи заштите од пожара, Поузданост система заштите.

НАУКА О МАТЕРИЈАЛИМА
Метални материјали, Полимерни материјали, Композитни материјали, Керамички материјали, Наноматеријали, Биоматеријали, Заваривање, Термичка обрада, Испитивање и контрола материјала.

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама