Заваривање и термичка обрада (ИИ)– 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 6 45 + 30 6
Наставници

Мирослав Рогићредовни професор

Милисав Марковићасистент

Катедра

Катедра за материјале, заваривање и металургију

Студијски програм

Индустријско инжењерство

Условљеност другим предметима

Материјали 1 и Материјали 2 – положени предмети

Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да упозна студента са основама: технологија спајања метала заваривањем, избора додатног материјала за заваривање, термичке обраде и контроле квалитета заварених спојева и основног материјала.

Исход учења

Студент је оспособљен да може правилно одабрати поступак припреме и заваривања металних склопова уз истовремен правилан избор додатног материјала и термичке обраде. Такође, оспособљен је да зна пројектовати технологију заваривања, термичке обраде, те контролу заварених спојева и основног материјала.

Садржај предмета

Физички основи и класификација поступака заваривања. Теорија заваривачког лука. Ручно електролучно заваривање. Заваривање под прахом. Заваривање у заштитном гасу. Заваривање електричним отпором. Гасно заваривање. Специјални поступци заваривања. Додатни и помоћни материјали у заваривању – избор и захтјеви. Заваривачка опрема, уређаји и пристроји. Технике сродне завривању. Металургија заваривања челика. Заварљивост неких метала. Преглед и подјела поступака жарења. Побољшање обрадивости пластичном деформацијом и резањем код челика. Хомогенизационо и рекристализационо жарење. Уклањање заосталих напона. Нормализационо жарење. Каљење и поступци каљења. Врсте и значај побољшања на механичке особине и степен искоришћења челика. Површинско ојачавање, подјела и врсте поступака: цементација, карбонитрирање, нитроцементација и нитрирање – утицај на експлоатационе особине челика. Површинска каљења. Испитивање и контрола након заваривања и термичке обраде. Заштита на раду при извођењу термичке обраде и заваривања.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне и лабораторијске вјежбе. Израда семинарског задатка, учење и самостална израда припремних и испитних задатака.

Литература
 1. Благојевић, А.: Заваривање, Машински факултет Бањалука, 1990.
 2. Пантелић, И.: Технологија термичке обраде I и II, Нови Сад, 1995.
 3. Бајић, Б.: Електролучно заваривање у заштити активног и инертног гаса МИГ-МАГ
 4. Пашић, С.: Заштитни гасови за МИГ-МАГ заваривање
 5. Делић, Б.: Заваривање волфрамовом електродом – ТИГ
Облици провјере знања

За одабрани материјал студент треба да уради семинарски рад који обухвата избор поступка заваривања, додатног материјала и термичка обраде. Колоквијум може бити писмени испит или практични рад. Активност на настави се процјењује евалуацијом усвојених садржаја наставе на крају неких часова и оцјеном лабораторијских вјежби. Завршни испит је писмени и усмени.

Активност на настави 10 бод. 2. колоквијум 20 бод.
Семинарски рад 10 бод. Завршни испит 40 бод.
1. колоквијум 20 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама