Заштита здравља и безбједност на раду – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 7 30 + 30 4
Наставници

Младен Тодићредовни професор

Биљана Врањешвиши асистент

Катедра

Катедра за инжењерство заштите радне средине

Студијски програм

Индустријско инжењерство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Упознавање студената са стандардима, прописима и узроцима који су везани за безбједност и здравље радника у производним погонима. Критичне тачке у процесној индустрији на којима може бити угрожена безбједност и здравље радника.

Исход учења

Студент ће моћи препознати критичне тачке на којима је повећан ризик од повреда на раду. Моћи ће предузети одговарајуће поступке да би се ризик од повреда и утицаја на здравље смањио на задовољавајући ниво.

Садржај предмета

Стандарди и принципи за безбједност машина. Узроци и појаве отказа на машинама и уређајима. Општи принципи за пројектовање система заштите на машинама. Специфични аспекти безбједности. Дефиниције опасних зона и безбједносне функције машина, аутоматска заштита. Процјена ризика по оператера на машинама и уређајима. Смањење ризика погодном конструкцијом и уградњом система заштите. Функционисање технолошких система и њихове карактеристике. Критеријуми за оцјењивање ризика угрожавања здравља радника у технолошким системима. Избор улазних елемената технолошких система од значаја за безбједност и заштиту здравља радника. Критичне контролне тачке карактеристичних технолошких процеса металургије. Критичне контролне тачке карактеристичних металопрерађивачке индустрије у погледу заштите на раду. Критичне контролне тачке карактеристичних прехрамбене индустрије у погледу заштите на раду. Примјена мјера заштите и техничких рјешења у циљу повећања нивоа безбједности.

Методе наставе и савладавања градива

Настава се изводи кроз предавања, аудиоторне и лабораторијске вјежбе. За извођење наставе користе се савремена наставна средства – видео презентације. За извођење вјежби користи се савремена опрема која се употребљава за калибрације и подешавања сигурносно безбједносних уређаја у процеса у рада у индустрији.

Литература
 1. Тодић, М.: Заштита здравља и безбједност на раду, скрипта 2014.
 2. Група аутора: Безбједност и здравље на раду, Бениен, Београд, 2008.
 3. ИСО 18001: 1999 Заштита здравља и безбједност на раду.
Облици провјере знања

Провјера знања се реализује преко предвиђена два теста из теоријских области наставе, прегледа и оцјене семинарског задатка.

Похађање наставе 5 Колоквијум II 20
Семинарски радови 10 Завршни испит 45
Колоквијум I 20 Укупно 100
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама