Заштита при унутрашњем транспорту
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 2 2П + 2В 5
Наставници

Младен Тодићредовни професор

Катедра

Катедра за инжењерство заштите радне средине

Студијски програм

Заштита на раду

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Стицање теоријских и практичних знања о транспортним средствима и системима заштите при унутрашњем транспорту.

Исход учења

Поседовање знања о транспортним средствима прекидног и непрекидног дејства, опреми и системима заштите при унутрашњем транспорту.

Садржај предмета

Увод. Основни појмови. Средстава унутрашњег транспорта, подјела, погон, оптерећење. Уређаји за вјешање терета (кука, узенгија, траверза). Уређаји за захватање комадног терета (грабилице, електромагнети, помоћна носећа средства). Ужад, ланци, котурови, добоши и котураче. Кочнице и устављачи. Механизам за дизање терета, кретање и промјену дохвата. Дизалице (мостовске, рамне, окретне, кабловске, пловне, претоварени мостови), подизачи. Граничници кретања, закошења, дохвата стреле. Статичко и динамичко испитивање дизалица. Кабина дизаличара, конструкција, уређење, захтјеви сигурности. Индустријска моторна возила (виљушкари, тегљачи), ручно руковање материјалом. Машине непрекидног транспорта, транспортери (тракасти, плочасти, грабуљасти, завојни, инерцијални, ваљкасти), елеватори, конвејери. Пнеуматски транспорт.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне вјежбе и консултације. Самостална израда семинарског рада. Посјета произвођача транспортера.

Литература
  1. Рогић, М.: Основи транспортне технике, скрипта, Машински факултет Бања Лука, 2009.
  2. Martin, H., Roemisch, P., Weidlich, A., Materialflusstechnik, 9. Auflage, Viewegs Fachbuecher der Technik, 2008.
Облици провјере знања

Полагање колоквијума након пређених одређених тематских јединица у два дијела. Завршни испит на крају семестра.

Похађање наставе   Колоквијуми 40 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 40 бод.
Семинарски рад 15 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама