Заштита од пожара и експлозије
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 5 2П + 2В 5
Наставници

Едина Михајловићванредни професор

Катедра

Катедра за инжењерство заштите радне средине

Студијски програм

Заштита на раду

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Оспособљеност за предузимање практичних мјера из области Заштите од пожара и експлозије.

Исход учења

Студент овладава потребним знањима за организовање и спровођење мјера заштите од пожара и експлозија.

Садржај предмета

Основни појмови и дефиниције процеса неконтролисаног сагоревања. Услови настајања пожара и експлозија. Запаљива матeрија, оксидатор и извори паљења. Класификација пожара према месту настанка, фази развоја, брзини одвијања, обиму и величини. Топлотно оптерећење и брзина сагоријевања. Температура пожара и вријеме сагоријевања. Стандардни пожар. Карактеристике пламена и димног гаса. Опасности од димног гаса. Експлозивно сагоријевање. Пожарна сигнализација. Опасности и мјере заштите од пожара. Технолошки процеси. Локација. Грађевински објекти и пратеће инсталације. Ватроотпорност грађевинских конструкција и пожарне особине грађевинских материјала. Извори опасности. Противпожарна заштита на градилиштима. Безбједност од пожара при пројектовању, пожарни сегменти и сектори. Поступци, средства и апарати за гашење пожара. Основи тактике гашења пожара. Организација службе за заштиту од пожара и експлозија. Образовање и оспособљавање у области заштите од пожара и експлозија.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне вјежбе, самостална израда домаћег задатка и консултације. На крају наставе из овог предмета студент ће се упознати са практичним радом ватрогасне службе и практично изведеним инсталацијама за заштиту од пожара.

Литература
  1. Гашић, М.: Заштита од пожара и експлозија, Универзитет у Бањој Луци, 2007.
  2. Бабић, В.: Заштита од пожара и експлозија, скрипта, вјежбе, Универзитет у Бањој Луци, 2010.
Облици провјере знања

У форми домаћег задатка, студент самостално ради семинарски рад. Колоквијуми се раде у 6. и 13. недељи у форми писменог испита. Завршни испит се односи само на теоријска питања.

Похађање наставе   Домаћи задатак 10 бод.
Активност на настави   Колоквијуми (2×20) 40 бод.
Завршни испит 50 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама