Заштита од опасног дејства електричне струје – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 5 30 + 30 6
Наставници

Мићо Гаћановићванредни професор

Катедра

Катедра на матичном факултету

Студијски програм

Заштита на раду

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Стицање одговарајућег нивоа теоријског и практичног знања из области заштите од опасног дејства електричне струје, опреми и личној заштита при раду у зони електричне струје. Мјерења и испитивања.

Исход учења

Студент овладава потребним знањима о опасностима које могу да се јаве при раду и непосредном контакту са електричном струјом. Стиче знања за мјерење величина које се јављају код примјене електричне струје, писање извјештаја, учешће у пројектовању технолошких и стамбених објеката у дијелу заштите на раду, рад у инспекцијским службама и у надзору градње објеката итд.

Садржај предмета

Производња, пренос и дистрибуција електричне енергије. Утицаји електричне енергије на жива бића и окружење. Утицаји електричне енергије на елементе техничко-технолошких система. Дјеловање електричне енергије на човјека. Техничке норме, процедуре и прописи за примјену мјера заштите од електричне енергије. Заштита људи при раду у електричним постројењима и инсталацијама. Заштита људи при коришћењу електричних пријемника високог и ниског напона. Опрема и средства личне заштите од опасног дејства електричне енергије. Електрична енергије као узрок пожара и експлозије. Мјерни инструменти и методе мјерења параметара електричних кола и електромагнетног поља. Анализа резултата мјерења и анализа извјештаја са процјеном ризка. Преглед и испитивање опреме од опасног дејства електричне енергије. Преглед и испитивање средстава личне заштите од опасног дејства електричне енергије. Опасности и заштита од статичког електрицитета. Опасности и заштита од атмосферског електицитета. Основи противексплозивне заштите.

Методе наставе и савладавања градива

У оквиру предавања студентима се теоријски и практично објашњава материја која је предвиђена наставним програмом. На аудиторним вјежбама студентима се приказују могућности опреме из области мјерења и методе заштите од дејства електричне струје.
Вербална метода, метода демонстрације, лабораторијске вјежбе у групама, групне и индивидуалне консултације, самостална израда и јавно излагање семинарских радова.

Литература
  1. Гаћановић, М.: Заштита од опасног дејства електричне струје, скрипта, Бањалука, 2009., PDF верзија.
  2. Гаћановић, М.: Заштита од опасног дејства електричне струје, Приручник-скрипта, Бањалука 2009., PDF верзија.
Облици провјере знања

- домаћи самостални задатак – семестрални рад, се оцјењују са укупно 10 поена.
- два колоквијума-парцијални испит, се оцјењују са укупно 40 поена (20 поена по колоквијуму).
- завршни испит 45 поена.
Пролазну оцјену добија студент који задовољи прва два услова и кумулативно сакупи 51 поен.

Похађање наставе   Колоквијуми I+II 20+20 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 45 бод.
Домаћи задатак 10 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама