Заштита на раду
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 4 2П + 2В 6
Наставници

Слађана Мирјанићванредни професор

Катедра

Катедра за инжењерство заштите радне средине

Студијски програм

Заштита на раду

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да упозна студента са основама заштите на раду, те оспособи студенте за креирање права, обавеза и одговорности послодаваца и радника на радном мјесту.

Исход учења

Студент је оспособљен да може правилно анализирати и планирати системе, мјере и прописе из области заштите на раду.

Садржај предмета

Увод у заштиту на раду; Систем заштите на раду; Мјере заштите на раду; Прописи из области заштите на раду; Регулисање заштите на раду општим актима; Повреде на раду и професионална обољења; Радна мјеста са посебним условима рада; Права, обавезе и одговорности предузећа, послодавца и радника; Надзор над примјеном прописа заштите на раду; Међународно правно регулисање заштите на раду.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, вјежбе и консултације. Самостална израда семинарских радова.

Литература
 1. Гашић, М., Мирјанић, С.: Заштита радне и животне средине, Бања Лука 2006.
 2. Павловић, М.: Еколошко инжењерство, Београд 2002.
 3. Ивањац, Ј.: Менаџмент заштите на раду, Београд 2006.
Облици провјере знања

Израда семинарског рада 1 и 2. Завршни испит је писмени или усмени.

Похађање наставе   Семинарски рад 1 20 бод.
Активност на настави 10 бод. Семинарски рад 2 20 бод.
Завршни испит 50 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама