Виша теорија отпорности и МКЕ
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 1 3П + 2В 5
Наставници

Страин Посављакванредни професор

Катедра

Катедра за механику и конструкције

Студијски програм

Мехатроника

Условљеност другим предметима

Отпорност материјала – одсушан предмет

Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да се студент оспособи за формулисање основног скупа једначина које описују деформацију еластичног тијела и да изведене једначине примијени за конкретне проблеме. Стечена знања су везана за: анализу напонског стања, деформација, и конститутивних једначина еластичних тијела.

Исход учења

Студент је оспособљен за самостално рјешавање граничних проблема теорије еластичности, што значи да формулише одговарајући математички модел и да га затим примијеном аналитичких и рачунарских метода ријеши.

Садржај предмета

Анализа напона. Тензор напона. Анализа деформација. Тензор деформација. Енергетски изрази. Хуков закон. Гранични проблеми теорије еластичности и методе њиховог решавања. Раванско стање деформација. Раванско стање напона. Просторни проблеми теорије еластичности. Мијерне траке. Метод коначних елемената.

Методе наставе и савладавања градива

Вербална метода, метода демонстрације, рачунске вјежбе у групама, групне и индивидуалне консултације, самостална израда графичких радова.

Литература
 1. Тимошенко, С. П., Гудијер, Џ.: Теорија еластичности, Грађевинска књига, Београд
 2. Благојевић, Д., Ружић, Д.: Елементи нумеричке механике, Машински факултет Бања Лука, 2006.
 3. Благојевић, Д., и др., Еластостатика I, Бихаћ, Бања Лука, Сарајево, Мостар, 2004.
 4. Благојевић, Д., и др., Еластостатика II, Бихаћ, Бања Лука, Сарајево, Мостар, 2004.
 5. Којић, М., Славковић, Р., Живковић, М., Грујовић, Н.: Метод коначних елемената, Машински факултет Крагујевац, 1995.
Облици провјере знања
 • Похађање наставе 5 поена.
 • Два графичка рада се оцјењују са укупно 10 поена.
 • Два колоквијума се оцјењују са укупно 40 поена (20 поена по колоквијуму).
 • Завршни испит 45 поена.

Пролазну оцјену добија студент који задовољи прва два услова и кумулативно сакупи 51 поена.

Похађање наставе 5 бод. Колоквијуми 40 бод.
Активност на настави   Завршни испит 45 бод.
Домаћи задатак 10 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама