Виша еластомеханика
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 1 2П + 2В 5
Наставници

Страин Посављакванредни професор

Катедра

Катедра за механику и конструкције

Студијски програм

Производно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да се студент оспособи за формулисање основног скупа једначина које описују деформацију еластичног тијела и да изведене једначине примијени за конкретне проблеме. Стечена знања су везана за: анализу напонског стања, деформација, и конститутивних једначина еластичних тијела.

Исход учења

Студент је оспособљен за самостално рјешавање граничних проблема теорије еластичности, што значи да формулише одговарајући математички модел и да га затим примјеном аналитичких и рачунарских метода ријеши.

Садржај предмета

Анализа напона. Тензор напона. Анализа деформација. Тензор деформација. Енергетски изрази. Хуков закон. Гранични проблеми теорије еластичности и методе њиховог решавања. Раванско стање деформација. Раванско стање напона. Просторни проблеми теорије еластичности. Мијерне траке. Метод коначних елемената.

Методе наставе и савладавања градива

Вербална метода, метода демонстрације, рачунске вјежбе у групама, групне и индивидуалне консултације, самостална израда графичких радова.

Литература
 1. Тимошенко, С. П., Гудијер, Џ.: Теорија еластичности, Грађевинска књига, Београд
 2. Благојевић, Д., Ружић, Д.: Елементи нумеричке механике, Машински факултет Бања Лука, 2006.
 3. Благојевић, Д., и др.: Еластостатика I, Бихаћ, Бања Лука, Сарајево, Мостар, 2004.
 4. Благојевић, Д., и др.: Еластостатика II, Бихаћ, Бања Лука, Сарајево, Мостар, 2004.
 5. Којић, М., Славковић, Р., Живковић, М., Грујовић, Н.: Метод коначних елемената, Машински факултет Крагујевац, 1995.
Облици провјере знања

Похађање наставе 5 поена. Два графичка рада се оцјењују са укупно 10 поена. Два колоквијума се оцјењују са укупно 40 поена (20 поена по колоквијуму). Завршни испит 45 поена. Пролазну оцјену добија студент који задовољи прва два услова и кумулативно сакупи 51 поена.

Похађање наставе 5 бод. Колоквијуми (2×20) 40 бод.
Активност на настави   Завршни испит 45 бод.
Домаћи задаци 10 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама