Увод у системе возила
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 6 3П + 2В 6
Наставници

Александар Милашиновићредовни професор

Катедра

Катедра за моторе, возила и саобраћај

Студијски програм

Енергетско и саобраћајно машинство

Условљеност другим предметима

Моторна возила – одслушан предмет

Циљ изучавања предмета

Стицање знања о система на возилима, конструисања тих система као и њиховим управљањем и дијагностиком.

Исход учења

Схватање функционисања основних система на возилима и упознавање са конструкционим специфичностима и управљањем тим системима.

Садржај предмета

Увод у пројектовање и конструисање возила, Спојница, Механички мјењачи, Мјењачи са хидро и електро компонентама, Разводници погона, Зглобни преносници, Погонски мостови, Системи кочења, Системи еластичног ослањања, Системи управљања, Носећи системи – рам и каросерија, Точкови и пнеуматици, Опрема и уређаји возила.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, рачунске и лабораторијске вјежбе. Израда семинарског рада.

Литература
 1. Јанићијевић, Н., Јанковић, Д., Тодоровић, Ј.: „Конструкција моторних возила“, Машински факултет, Београд, 1979.
 2. Живановић З., Јанићијевић, Н.: „Аутоматске трансмисије моторних возила“, Машински факултет, Београд, 2000.
 3. Николић, Б., Николић, Д., Вујадиновић, Р.: „Моторна возила I“, Подгорица, 2006.
Облици провјере знања

Семинарски рад. Израда лабораторијских вјежби. Колоквијум. Завршни испит је усмени.

Похађање наставе 5 бод. Семинарски рад 15 бод.
Активност на настави   Колоквијум 40 бод.
Завршни испит 40 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама