Управљање отпадом – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 5 30 + 30 4
Наставници

Саша Папугавиши асистент

Катедра

Катедра за инжењерство заштите радне средине

Студијски програм

Заштита на раду

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Стицање одговарајућег нивоа теоријског и практичног знања из области управљања различитим врстама отпадних материја, метода обраде и збрињавања отпада.

Исход учења

Студент се кроз општи системски приступ упознаје са отпадом који се јавља у индустрији и комуналној средини и емитује у животну средину, као и са поступцима његове ефикасне обраде и одлагања. Проучава методе око збрињавања гасовитих, течних и чврстих отпадних материја.

Садржај предмета

Загађење и деградација околине. Еколошке димензије управљања отпадом. Извори аерозагађења и посљедице емисије аерополутаната. Уређаји за пречишћавање отпадних гасова (сепарација гас-чврсто и гас-гас). Контрола емисије отпадних гасних струја. Течни отпад-подјела и карактеристике. Физички, хемијски и биолошки поступци обраде отпадних вода. Дефиниција и проблематика управљања чврстим отпадом. Интегрисано управљање чврстим отпадом, хијерархија управљања. Сакупљање и транспорт чврстог отпада. Уређаји за рециклажу, спаљивање, компостирање, анаеробну дигестију, гасификацију и пиролизу отпада. Одлагање чврстог отпада – врсте депонија, технологија израде санитарне депоније. Фазе разградње отпада и рекултивација депонија. Законска регулатива из области управљања отпадом.

Методе наставе и савладавања градива

У оквиру предавања и вјежби студентима се теоријски и практично објашњава материја која је предвиђена наставним програмом. У току практичне наставе студенти упознају методе физичко-хемијске карактеризације отпада, методе обраде и практичне примјере билансирања отпада. Вербална метода, метода демонстрације, лабораторијске вјежбе у групама, групне и индивидуалне консултације, самостална израда семинарских радова.

Литература
 1. Вукић, Љ., Пaпугa, С.:  Инжeњeрствo у зaштити oкoлинe, Бaњa Лукa, 2015.
 2. Maркoвић, Д.,  Ђaрмaти, Ш., Гржeтић, И., Вeсeлинoвић, Д.: Извoри зaгaђивaњa, пoсљeдицe и зaштитa, Бeoгрaд, 1996.
 3. Гaћeшa, С., Клaшњa, M.: Teхнoлoгиja вoдe и oтпaдних вoдa, Бeoгрaд, 1994.
 4. Максимовић, М., Вукић, Љ.: Прорачун и димензионисање операцијских апарата у процесној индустрији и еколошком инжењерству, Универзитет у Бањалуци, 2009.
 5. Ристић, М., Вуковић, М.: Управљање чврстим отпадом, Технички факултет Бор, Универзитет у Београду, 2006.
Облици провјере знања

Редовна присутност на настави 5 поена, израда семинарског рада 20 поена, два колоквијума – укупно 60 поена (30 поена по колоквијуму). Пролазну оцјену студент добија изласком на завршни испит уз сљедеће услове: редовно присуствовао на настави, урађен семинарски рад, положена оба теста (минимално 16 поена по тесту), те је кумулативно сакупио најмање 51 поен. У случају да студент није положио један или оба теста, тестове полаже интегрално у редовним испитним роковима.

Похађање наставе 5 поена Тест, I+II 30+30 поена
Активност на настави   Завршни испит 15 поена
Домаћи задаци 20 поена Укупно 100 поена
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама