Управљање индустријским отпадом
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 1 2П + 2В 5
Наставници

Љиљана Вукићванредни професор

Саша Папугавиши асистент

Катедра

Катедра на матичном факултету

Студијски програм

Индустријско инжењерство и менаџмент

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да студент стекне основна знања из области управљања индустријским отпадом и из технологија обраде отпадног материјала.

Исход учења

Студент ће бити у стању да препозна одређене врсте и категорије отпада, и да идентификује најпогодније начине управљања отпадом, односно да предложи могућност рециклаже или примјене одговарајућег поступка обраде за одређену врсту отпада.

Садржај предмета

Уводна разматрања (одређивање појмова и дефиниција). Еколошке димензије управљања отпадом из производње. BAT технологије (IPPC директива). Интегрисано управљање чврстим отпадом – хијерархија управљања. Муљеви – поријекло и подјела. Поступци обраде, рециклаже и одлагања муљева. Рециклажне технологије и рециклажна постројења. Термохемијски поступци обраде индустријског отпада: спаљивање, гасификација и пиролиза отпада. Биолошки поступци: компостирање и анаеробна дигестија. Управљање медицинским и радиоактивним отпадом, Одлагање чврстог отпада – врсте депонија, технологија израде санитарне депоније и наношења отпада. Фазе разградње отпада и рекултивација депонија.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања и аудиторне вјежбе. Самостална израда семинарског рада као и излагање (презентација) финализираног семинарског рада.

Литература
 1. Ристић, М., Вуковић, М.: Управљање чврстим отпадом, Технички факултет Bор, Универзитет у Београду, 2006.
 2. Јакшић, Б., Илић, М.: Управљање опасним отпадом, Урбанистички завод РС Бања Лука 2000.
 3. Јакшић, Б., Илић, М., Балабан, М.: Управљање медицинским отпадом, Урбанистички завод РС Бања Лука 2001.
 4. Ходолич, Ј., Шоош, Љ.: Управљање отпадом у Словачкој, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2008. 279. стр., ИСБН 978-86-7892-110-0.
 5. Кристифоровић-Илић, М., и сар., Комунална хигијена, Нови Сад, 2002.
 6. Woodard, F.: Industrial Waste Treatment Handbook, Butterworth-Heinemann, 2001.
 7. Persson, P. O.: Cleaner Production - Strategies&Technology for Environmental Protection, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden, 2011.
Облици провјере знања

Семинарски рад уз презентацију, усмени испит.

Похађање наставе 5 бод. Колоквијуми 30 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 40 бод.
Семинарски рад 20 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама