Трибологија моторних возила
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 3 3П + 2В 6
Наставници

Снежана Петковићредовни професор

Катедра

Катедра за моторе, возила и саобраћај

Студијски програм

Енергетско и саобраћајно машинство

Условљеност другим предметима

Машински елементи – положен предмет

Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је обука студената у познавању триболошких карактеристика мотора и система моторних возила и примјена стечених знања у процесу конструисања.

Исход учења

Основни задатак предмета је оспособљавање студената за триболошки исправно конструисање. Конструкције оваквог типа су значајан показатељ квалитета конструисања и техничког нивоа производа.

Садржај предмета

Основи трибологије: Геометријске карактеристике активних површина. Структура површинског слоја. Трење. Основне теорије трења. Основне теорије хабања. Класификација механизама хабања. Крива хабања. Подмазивање моторних возила и мотора, трење, технике подмазивања, преглед развоја мазива моторних возила и мотора, примјена триболошких знања у пројектовању, путеви триболошких усавршавања мотора, моторна уља, подмазивање и развој мазива за преноснике снаге-механичке трансмисије и аутоматске трансмисије. Карактеристике триболошких процеса котрљајних и клизних лежајева. Мазиве масти за возила и моторе.
Практична настава:
Вјежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад. У оквиру студијског истраживачког рада студенти ће бити оспособљени за основна истраживања у области предмета.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања. Интерактивно на часовима предавања и вежби, израда два семинарска рада. Лабораторијске вјежбе. Израда извјештаја и тумачење извјештаја у оквиру практичног дијела наставе.

Литература
  1. Веиновић, С., Пешић, Р., Петковић, С.: Погонски материјали моторних возила, Машински факултет Бања Лука, Крагујевац, 2000.
Облици провјере знања

Студенту се оцјењују семинарски задаци које студент ради самостално типа истраживачког рада. Активност на настави се процјењује датим одговорима на постављена питања током одржавања часа. Завршни семинарски рад подразумева израду презентације претходна два рада и његову јавну одбрану.

Присуство настави 5 бод. Семинарски рад-ови 30 бод.
Активност на настави 10 бод. Завршни испит 40 бод.
Практична настава 15 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама