Транспорт и складиштење опасних материја – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 7 30 + 30 5
Наставници

Снежана Петковићредовни професор

Катедра

Катедра за моторе, возила и саобраћај

Студијски програм

Заштита на раду

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да студенте упозна са карактеристикама опасних материја и правцима дјеловања којима се може утицати на повећање безбједности у процесима транспорта, претовара и складиштења, указујући при томе на значај, комплексност и мултидисциплинарност проблема у логистици опасних материја.

Исход учења

По завршетку курса студенти ће бити упознати са прописима који регулишу рад са опасним материјама у логистици. Научиће методе за утврђивање очекиваних ризика од дејства опасних материја у транспортним и складишним системима. Биће оспособљени да идентификују проблеме у овој области и да самостално формулишу циљеве истраживања, као и да у рјешавању проблема, првенствено везаних за избор рута којима се минимизира ризик у транспорту и избор локација којима се минимизира очекивана штета у окружењу од нежељеног дејства опасних материја, примјене одговарајуће квантитативне методе и моделе.

Садржај предмета

Теоријска настава: Законска регулатива везана за транспорт и складиштење опасних материја. Класификација опасних материја и хармонизација прописа. Карактеристике опасних материја и захтјеви које рад са овом врстом материја генерише: паковање, начин складиштења, превоз, итд. Дефинисање ризика у раду са опасним материјама. Превентивна заштита од нежељеног дејства опасних материја. Проблеми рутирања и распоређивања возила у транспорту опасних материја. Проблеми избора локација за складиштење опасних материја - поставке проблема, алгоритми за њихово рјешавање. Безбједносне процедуре и обука као облик превентивног дјеловања у случају појаве нежељеног догађаја.
Практична настава: Студијски истраживачки рад и семинари о појединим темама везаним за транспорт и складиштење опасних материја.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања. Самостална израда студијског истраживачког рада. Посјета једном транспортном предузећу.

Литература
 1. UN Orange Book. Recommendations for the Transport of Dangerous Goods, Unated Nations Economic Commission for Europe
 2. E. Erkut, S. A. Tjandra, V. Verter: Hazardous Material Transportation: C. Bernhart, G. Laporte (Eds.), Handbooks in Operations Research and Management Science, Vol. 14, Transportation, North Holland, 2006.
 3. E. Erkut, V. Verter: Hazardous Materials Logistics: Z. Drezner, Facility Location: A survey of Applications and Methods, Springer-Verlag, 1995.
 4. Часописи: Journal of hazardous materials, Accident Analysis and Prevention, Transportation Science, итд.
Облици провјере знања

Активност на настави се процјењује датим одговорима на постављена питања током одржавања часа. Семинарски студијски истраживачки рад и дебате на часу. Завршни испит се састоји од писменог и усменог дијела испита.

Активност на настави 15    
Семинарски рад 25 Завршни испит 40
Колоквијум 20 Укупно 100
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама