Трансформатори топлоте
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 1 2П + 2В 6
Наставници

Петар Гвероредовни професор

Катедра

Катедра за термотехнику

Студијски програм

Енергетско и саобраћајно машинство

Условљеност другим предметима

Термодинамика, Расхладни уређаји – положени предмети

Циљ изучавања предмета

Студенти треба да овладају знањима неопходним за термодинамичке и ексергетске анализе трансформатора топлоте. Они стичу основна знања о гасним и струјним трансформаторима топлоте, а проширују знања о апсорпционим системима. Студенти треба да стекну основна знања о криогеној техници, као и њеној примјени код утечњавања гасова. Оптимизација система гријања и/или хлађења базираних на трансформаторима топлоте са аспекта техничке примјењивости и економичности. Техно-економске анализе трансформатора топлоте. Стичу знања о системима управљања и регулације, те унапређењу енергетске ефикасности система са трансформаторима топлоте.

Исход учења

Након одслушане наставе, обављених предиспитних обавеза и успјешно положеног испита, студенти ће бити оспособљени да самостално обављају термодинамичке, ексергетске и техноекономске анализе сложених процеса са трансформаторима отплоте. Студенти ће бити у стању да пројектују и развијају системе са гасним, струјним топлотним трансформаторима топлоте. Стечени ниво знања им омогућава
да конципирају системе управљања и регулације, те унапређују енергетску ефикасност система.

Садржај предмета

Термодинамичке и ексергетске анализе компресионих и апсорпционих трансформатора топлоте. Гасни трансформатори топлоте. Струјни (ејекторски и вртложни) трансформатори топлоте. Апсорпциони трансформатори топлоте и други сорпциони уређаји. Криогени системи. Утечњавање гасова. Трансформатори топлоте у сложеним системима гријања и/или хлађења. Системи са топлотним пумпама и топлотни извори, топлотни акумулатори. Системи управљања и регулације трансформатора топлоте и енергетска ефикасност. Оптимизација сложених система гријања и/или хлађења базираних на трансформаторима топлоте. Техно економске анализе сложених система базираних на трансформаторима топлоте.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне, рачунарске вјежбе са рјешавањем рачунских примера из горе наведених поглавља и консултације. Самостална израда практичних задатака.

Литература
 1. Ђуричковић, В.: Трансформатори топлоте. Универзитет у Бања Луци, Београд – Бања Лука, 2000.
 2. Маркоски, М.: Расхладни уређаји, Машински факултет, 2006.
 3. ASHRAE Handbook, 2006.
Облици провјере знања

Преглед и оцjена рачунских задатака, Преглед и оцjена семинарског рада, Колоквијуми са оцјењивањем, Тест са оцјењивањем, Завршни испит.

Похађање наставе 5 бод. Колоквијуми 30 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 40 бод.
Семинарски 20 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама