Топлотни апарати – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 6 45 + 30 6
Наставници

Винко Бабићванредни професор

Катедра

Катедра за термотехнику

Студијски програм

Енергетско и саобраћајно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Постизање академских компетенција из области топлотних апарата (са примјеном у термоенергетици и индустрији). Овладавање теоријским и практичним знањима потребним за прорачун (термички, хидраулички и механички) и пројектовање измјењивача топлоте и посуда под притиском. Стицање потребних знања за избор топлотних апарата у термоенергетици и индустрији и за једноставније анализе и оптимизације у експлоатацији и одржавању топлотних апарата и инсталација уз узимање у обзир економских, еколошких и организационих критеријума. Стицање потребних знања за праћење испитивања, надзора и примјену техничких прописа за посуде под притиском.

Исход учења

Стицање теоријских и практичних знања потребних за прорачун (термички, хидраулички и механички) и пројектовање измјењивача топлоте и посуда под притиском. Способност за примјену стечених знања код избора топлотних апарата (измјењивача топлоте, расхладних торњева, кондензатора, ејектора и посуда под притиском) у термоенергетици и индустрији. Оспособљеност за једноставније анализе и оптимизације у експлоатацији и одржавању топлотних апарата и инсталација уз узимање у обзир економских, еколошких и организационих критеријума. Оспособљеност за праћење испитивања, надзора и примјену техничких прописа за посуде под притиском.

Садржај предмета

Теоријска настава: Рекуперативни измјењивачи топлоте, врсте и примјена. Основни појмови, пројектовање и конструисање, класификација. Измјењивачи топлоте са супротносмјерним и истосмјерним током флуида; са и без промјене фаза. Методологија прорачуна топлотних перформанси. Добошасти измјењивачи топлоте, конструкција и прорачун: термички, хидраулички и механички. Регенеративни загријачи напојне воде. Мјерење и регулација рада измјењивача топлоте. Испитивање и експлоатација измјењивача топлоте. Корозија и вибрације које изазивају носиоци топлоте. Расхладни торњеви: конструкција и прорачун расхладних торњева. Кондензатори парних турбина: конструкција, прорачун, заптивање, запрљање и чишћење. Ејектори, врсте и прорачун. Посуде под притиском: прорачун, технички прописи, испитивање и надзор.
Практична настава: Аудиторне вјежбе и рачунски примјери пређеног градива (Конструкције и дијелови измјењивача топлоте. Термички, хидраулички и механички прерачун измјењивача топлоте. Конструкције и дијелови расхладних торњева. Примјери прорачуна расхладних торњева. Примјер прорачуна кондензатора парне турбине. Примјер прорачун парног ејектора. Примјер прорачуна посуде под притиском.) Домаћи задатак: Прорачун (термички, хидродинамички и механички) добошастог измјењивача топлоте. Склопни и радионички цртежи прорачунатог измјењивача топлоте. Екскурзија: Упознавање конструкција и начина рада: измјењивача топлоте, загријача и отплињача напојне воде, ејектора, расхладних торњева и кондензатора парних турбина, посјетом тремоелектрани.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања у писаном и електронском облику, препоручена литература, аудиторна вјежбања у писаном и електронском облику, рачунарска подршка. Самостална израда и презентација домаћег задатка. У оквиру наставе студент ће се упознати са конструкцијом и експлоатацијом топлотних апарата, посјетом термоелектрани, топлани или индустријском постројењу.

Литература
 1. Бабић, В.: Писани изводи из предавања из топлотних апарата
 2. Бабић, В.: Топлотни апарати, Универзитет у Бањој Луци, Машински факултет Бања Лука, 2015. /у припреми/
 3. Јаћимовић, М. Б., Генић, Б. С.: Топлотне операције и апарати, Машински факултет Београд, 2004.
 4. Гузовић, З.: Измјењивачи топлине у термоенергетским постројењима, ФСБ, Загреб, 1996.
 5. Балкастов, А. М.: Проектирование, монтаж и експлоатација теплоиспољзујушћих установок, Енергија, Москва, 1970.; JUS. M. E5.101-122
Облици провјере знања

Оцјена домаћег задатка, два колоквијума у форми писменог испита и завршни усмени испит. Активности на настави се процјењују израдом кратких тестова у току наставе.

Похађање наставе 5 поена Колоквијуми 20+20 поена
Активност на настави 5 поена Завршни испит 30 поена
Домаћи задатак 20 поена Укупно 100 поена
Посебне назнаке за предмет

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама