Токсикологија
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 3 2П + 2В 5
Наставници
Катедра

Катедра на матичном факултету

Студијски програм

Заштита на раду

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Овладавање знањем о токсичним дејствима различитих хемијских материја на људски организам Овладавање путевима апсорпције, транспорта и метаболичким промјенама којима подлијежу токсичне материје природног поријекла, адитиви у животној околини.

Исход учења

Студен ће овладати основним принципима токсикокинетике и токсикодинамике са посебним освртом на токсичне и физичко-хемијске и физиолошке особине одређених материја из групе органских, неорганских и микробиолошких токсиката.

Садржај предмета

Мјере акутне токсичности. Ресорпција токсичних материја у плућима, гастроинтестиналном тракту и кроз кожу. Транспорт кроз ћелијску мембрану. Ћелијски рецептори. Дистрибуција токсичних материја након ресорпције. Кумулација токсиканатау појединим дијеловима организма. Најважнији путеви елиминације урином и путем жучи. Други путеви излучивања. Ензими који врше биотрансформацију отрова и фактори који утичу на биотрансформацију. Чиниоци који утичу на токсичност. Интеракција токсичних супстанци. Контаминација намирница. Генетски модификовани организми и њихово одређивање. Мутагеноза, канцероггеноза и тератогеноза. Праћење и одређивање токсиканата у узорцима радне и животне средине.

Методе наставе и савладавања градива

Интерактивна предавања уз коришћење видео презентације, лабораторијске вјежбе, консултације.

Литература
  1. Петковић, М.: Токсикологија, скрипта, Бања Лука 2008.
  2. Watson, H. D.: Food chemical safety. Vol. 1 Contaminants, Vol 2. Additives,CRC, New York, 2002.
Облици провјере знања

Полагање колоквијума након пређених одређених тематских јединица у два дијела. Завршни испит на крају семестра.

Похађање наставе   Колоквијуми 40 бод.
Активност на настави 10 бод. Завршни испит 40 бод.
Домаћи задатак 10 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама