Термодинамичке методе вредновања
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 2 3П + 2В 6
Наставници

Перо Петровићредовни професор

Катедра

Катедра за термотехнику

Студијски програм

Енергетско и саобраћајно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да студент стекне знања потребна за термодинамичко вредновање термотехничких, термоенергртских и других система у којима се врши трансформација енергија.

Исход учења

Колика су одступања реалних постројења од најбољих могућих у датим условима одвијања процеса, питање је којим се Термодинамика већ дуже бави. Технички процеси се реализују у условима одређеним параметрима околине. При том се енергија јавља у различитим облицима. Без обзира у ком температурном подручју да се процес одвија, температура околине је параметар који се јавља у критеријуму за оцјену ефективности процеса. Графичко приказивање губитака рада у процесима гдје важи други закон термодинамике је поступак који прегледно интерпретира ове феномене. Термодинамичко испитивање техничких система ради добијања информација о процесима претварања енергија и темодинамичкој ефикасности процеса који се реализују у тим системима, неопходно је ради оцјене савршенства тих система.

Садржај предмета

Увод у анализу. Видови енергије. Појам окине. Ексергија непокретног система. Ексергија тока материје. Ексергија топлотног тока и анергија. Ексергетски дијаграми. Ексергија горива и продуката сагоријевања. Губици ексергије. Дијаграми токова и губитака ексергије. Вредновање процеса. Анализа основних процеса: компресионих, експанзионих, измјене топлоте и сагоријевања горива. Анализа техничких система: за обраду ваздуха, расхладних и термоенергетских. Ексергетска техно-економска оптимизација.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања и рачунарске вјежбе и консултације. Самостална израда задатка ексергетског вредновања различитих постројења.

Литература
 1. Бродјанскиј, Б. М.: Ексергетическиј метод термодического анализа, Енергија, Москва, 1973.
 2. Бродјанскиј, Б. М., Фратчер, В., Михалек, К.: Ексергетическиј метод и его приложениа, Енергоиздат, Москва, 1988.
 3. Петровић, П.: Техничка термодинамика, Универзитет у Бањој Луци, 2008.
Облици провјере знања

За одабрано постројење студент треба да изради његов материјални, енергетски и ексергетски биланс, а затим да одреди ексергетски степен корисности за задане параметре околине. Завршни испит се односи само на теоријска питања.

Похађање наставе 5 бод. Семинарски рад 20 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 40 бод.
Колоквијуми 30 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама