Технологија одржавања мотора и возила – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 6 45 + 30 6
Наставници

Снежана Петковићредовни професор

Катедра

Катедра за моторе, возила и саобраћај

Студијски програм

Енергетско и саобраћајно машинство

Условљеност другим предметима

Мотори СУС 1, Моторна возила 2

Циљ изучавања предмета

Стицање широких и продубљених знања и вјештина из области дијагностике и одржавања мотора СУС.

Исход учења

Способност самосталног и креативног коришћења стечених знања и вјештина, рјешавања специфичних и нерутинских проблема у дијагностици и одржавању моторних возила.

Садржај предмета

Основни појмови и дефиниције, предмет и циљ. Сигурност функционисања моторних возила и мотора, Процес одржавања, Стање моторних возила и мотора, временска слика стања, модели процеса, одржавања моторних возила и мотора, Промјена стања моторних возила и мотора и њихови узроци, Промјене стања усљед сопствених слабости. Промјене стања усљед погрешне употребе. Промјене стања изазване хабањем, корозијом и замором. Промјене стања изазване горивом, мазивом и другим техничким флуидима. Промјене стања изазване одржавањем. Систем одржавања моторних возила и мотора, Карактеристике система одржавања моторних возила и мотора, Методологије одржавања моторних возила и мотора, Концепције одржавања моторних возила и мотора, Организација одржавања моторних возила и мотора, Технологије одржавања моторних возила и мотора, Пројектовање система одржавања моторних возила и мотора, Логистика, интегрална системска подршка и примјена информационих система у области одржавања моторних возила и мотора, Управљање резервним дијеловима при одржавању моторних возила и мотора.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, рачунске и лабораторијске вјежбе. Израда пројектног задатка.

Литература
 1. Ђудуровић, М.: Технологија одржавања мотора и моторних возила, Машински факултет, Бања Лука, 1999.
 2. Крстић, Б.: Експлоатација моторних возила и мотора, Машински факултет, Крагујевац, 1997.
 3. Тодоровић, Ј.: Одржавање моторних возила-основи теорије одржавања, Машински факултет, Београд, 1992.
Облици провјере знања

Израда пројектног задатка, Израда лабораторијских вјежби. Завршни испит је усмени.

Активност на настави 5 бод. Колоквијум 35 бод.
    Завршни испит 40 бод.
Пројектни задатак 20 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама