Технологија обраде резањем
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 5 2П + 2В 6
Наставници

Гордана Глобочки-Лакићредовни професор

Бранислав Средановићдоцент

Катедра

Катедра за производне и рачунаром подржане технологије

Студијски програм

Производно машинство

Условљеност другим предметима

Производне технологије - положен испит

Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да упозна студента са теоријом обраде метала резањем – механика резања, трибологија, термодинамика и економика резања. Поред тога циљ је упознати студента са основним поступцима обраде метала резањем и прорачуном мјеродавних режима обраде. Увод у неконвенционалне, високобрзинске и високопродуктивне методе обраде.

Исход учења

Студент је оспособљен за: анализу процеса резања и примјену основних метода истраживања процеса обраде, прорачун мјеродавних и економичних режима обраде, пројектовање технологије израде у условима масовне и серијске производње, самосталан избор резних алата и алатних машина за обраду.

Садржај предмета

Увод у технологију обраде резањем, системи и процеси у обради резањем. Општа теорија резања – формирање струготине, механика резања, термодинамика и термометрија резања, средства за хлађење и подмазивање, трибологија резања, обрадивост материјала, интегритет обрађене површине. Поступци обраде метала резањем и прорачун режима обраде у обради стругањем, бушењем, глодањем, брушењем, рендисањем, провлачењем. Израда навоја и зупчаника. Увод у неконвенционалне, високобрзинске и високопродуктивне методе обраде.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, графичке, рачунске и лабораторијске вјежбе. Израда пројектних задатка и њихова практична реализација, консултације.

Литература
 1. Глобочки-Лакић, Г.: Обрада метала резањем - теорија, моделирање и симулација, Машински факултет Бања Лука, 2010.
 2. Лазић, М.: Обрада метала резањем, Машински факултет Крагујевац, 2002.
 3. Миликић, Д., Гостимировић, М, Секулић, М,: Основе технологије обраде резањем, ФТН, Нови Сад, 2008.
 4. Лазић, М., Недић, Б., Митровић, С.: Технологија обраде резањем, избор режима обраде, Машински факултет Крагујевац, 2002.
Облици провјере знања

Израда пројектних задатака, колоквијуми. Завршни испит је писмени и усмени.

Похађање наставе 5 бод. Колоквијуми (2×15) 30 бод.
Активност на настави 5 бод. Пројектни задатак (2×10) 20 бод.
Завршни испит 40 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама