Технологије обраде производа – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 5 45 + 45 7
Наставници

Гордана Глобочки-Лакићредовни професор

Младен Тодићредовни професор

Јовица Илићасистент

Катедра

Катедра за производне и рачунаром подржане технологије

Студијски програм

Индустријско инжењерство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ предмета je упознати студенте са технологијама обраде резањем и пластичним деформисањем, неконвенционалним поступцима обраде, машинама и обрадним системима који се примјењују у поступку добијања готових производа у различитим производним системима. Обучити студента да, на основу стечених знања – теоријских и практичних, инжењерски приступа рјешавању проблема и доноси одлуке о примјени појединих технологија у конкретним производним условима. Подстицати самосталан рад и креативност студената у примјени стечених знања.

Исход учења

Након положеног испита из овог предмета студент је оспособљен да:

 • препозна предности појединих технологија обраде и примијени их у изради конкретног производа,
 • изабере обрадни систем за обраду, алате и прорачуна режиме обраде за поједине операције обраде,
 • комбинује поједине технологије обраде са циљем постизања високе продуктивности у изради производа.
Садржај предмета

Обрадни системи и обрадни процеси. Технологија обраде резањем - обрада алатима са дефинисаном геометријом (стругање, бушење, глодање, провлачење, сјечење); обрада алатима са недефинисаном геометријом (брушење, хоновање, леповање, суперфиниш), дефинисање основних фактора обраде, избор обрадног система, алата, прорачун режима обраде. Неконвенционални поступци обраде (обрада воденим и абразивним воденим млазом, обрада ласером, плазмом, електроерозијом, хемијска и електрохемијска обрада, обрада ултразвуком, комбиноване методе обраде), основне карактеристике обраде и области примјене. Технологије обраде без скидања струготине. Технологије обраде раванског и запреминског обликовања (раздвајање, савијање, ковање, ваљање, вучење, равнање). Високобрзинске обраде у подручју пластичности. Концепција алата за технологије обраде пластичности. Обрадни системи за обраду у пластичном подручју. Технологије за обраду полимера за машинске компоненте.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне и лабораторијске вјежбе. Израда пројектних радова. Консултације.

Литература
 1. Калајџић, М.: Технологија машиноградње, Машински факултет Београд, Београд, 2002.
 2. Миликић, Д., Гостимировић, М., Секулић, М.: Основе технологије обраде резањем, ФТН, Нови Сад, 2008.
 3. Глобочки-Лакић Г.: Обрада метала резањем-теорија, моделирање и симулација, Машински факултет Бања Лука, Бања Лука, 2010.
 4. Globočki Lakić, G., Kramar, D., Kopač, J.: Metal cutting-theory and applications, Mašinski fakultet Banja Luka i Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, 2014.
 5. Smith, G. T.: Cutting tool technology, Industrial Handbook, Springer, Southampton Solent University, Southampton, U.K., Springer-Verlag London, 2008.
 6. Милетић, О., Тодић, М.: Обрадни системи за деформисање, Машински факултет Бања Лука, 2015.
 7. Глобочки-Лакић, Г., Средановић, Б.: Алати и прибори у обради резањем, Машински факултет, Бaња Лука, 2016.
Облици провјере знања

Провјера знања се врши путем два колоквијума у току семестра, одбраном пројектних задатака и завршним испитом на крају семестра.

Активност на настави 5 бод. Колоквијум 2 10 бод.
Пројектни задаци (2×15 бод.) 30 бод. Завршни испит 45 бод.
Колоквијум 1 10 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама