Технологија обраде пластике
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 2 2П + 2В 5
Наставници
Катедра

Катедра за технологију пластичности и обрадне системе

Студијски програм

Производно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Изучавање основних принципа технологије обраде пластике, карактеристике процеса, технолошких параметара и практична примјена појединих технолошких поступака пластичне обраде и прераде.

Исход учења

Студент добија јасну представу о принципима и карактеристикама обраде и прераде пластичних маса. Стиче могућност самосталног пројектовања технолошких поступака обраде пластичних маса.

Садржај предмета

Увод у науку о полимерима: дефиниције, класификација и економика полимерних материјала. Интермолекуларне и интеракцијске силе и структуре полимера и синтезе; Употреба полимера: селекција материјала, конструкцијски аспекти, технологије обраде, квалитета осигурања, утицај на околину; Пластика као конструкцијски материјал: утврђивање напонског стања, понашање сазревања и хемијски отпор, трење и хабање, метални умеци, калкулацијске методе отпорности и стабилности, експерименти модела, дизајнерска правила за убризгивање.
Производни поступци прераде пластике у зависности од типа пластичне масе: Директно пресовање: основне карактеристике; Индиректно пресовање: основне карактеристике са примјерима алата; Ињекционо пресовање: основне карактеристике са примјерима алата; Екструдирање: приказ пужног екструдера, екструдирање цијеви, екструдирање профила; Производња изолације за жице и облога за каблове; Производња плоча од пластичних маса; Поступак производње фолија; Дување: основни принципи поступка са примјерима; Поступци деформисања, раздвајања, спајања и заштите пластике. Упознавање софтверских алата за пројектовање технологије обраде полимера.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, рачунарске и лабораторијске вјежбе и консултације. Самостална израда практичних задатка. Посјета предузећима (у земљи или иностранству) која посједују поступке обраде пластике.

Литература
 1. Шљивић, M.: Teхнoлoгиja прераде плaстичних мaсa, Maшински фaкултeт, Универзитет Бaња Лукa, 2007.
 2. Шљивић, M., Стaнojeвић, M.: Oснoвe прoизвoдних тeхнoлoгиja, друго издање, Maшински фaкултeт, Бaњa Лукa, 2008.
 3. Eyerer: Kunstoffe in derAnwendung, Polymer- Engineering, Kunstoffeals Konstruktionswerkstoffe, Instititfuer Kunstoffkunde (IKP) Universitaet Stuttgart, 2006.(http://www.icp.uni-stuttgart.de/~icp/Main_Page)
Облици провјере знања

Редовно похађање наставе и вјежби. Два семинарска практична рада. Два тест колоквијума. Завршни усмени испит.

Похађање наставе   Колоквијуми 25 бод.
Активност на настави 10 бод. Завршни испит 40 бод.
Домаћи задатак 25 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама