(16‐Б50ТОД) Технологија обраде деформисањем

Назив предмета

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ ДЕФОРМИСАЊЕМ

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

16‐Б50ТОД

Обавезни

V

3 П + 2 В

6

Наставници

Др Младен Тодић, ванр. проф.

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Нема

Нема

Циљ изучавања предмета

Стицање теоријских знања из обраде метала пластичним деформисањем са циљем оспособљавања студента да у пракси примјени стечена знања при обради материјала деформисањем

Исход учења

Студент је оспособљен да дефинише технолошке параметре (припремак, фазе деформисања,сила деформисања по фазама, деформациони рад тј. утрошак енергије. Оптимизовање фаза и метода деформисања.

Садржај предмета

Основе технологије деформисања. Основе теорије пластичног течења, напонско ни деформационо стање, тензори напона и деформација. Трибологија у процесу деформисања.Деформабилност. Пројектовања технологије обраде лима. Технологија раздвајања по отвореној и затвореној контури: одсијецање на маказама са равним и кружним ножевима, просијецање и пробијање, фино раздвајање. Технолошки поступци савијање, напонско‐деформациона стања код савијања. Технологија дубоког извлачења, извлачење са редукцијом и без редукције дебљине лима. Дубоко извлачење са чврстим алатом, хидростатичко извлачењење и високобрзинско извлачење. Технологије запреминског деформисања. Ваљање, ваљање профила, шавних и бешавних цијеви, ротационо ваљање навоја и озубљења. Вучење профила и жице са стационарним и ротационим алатима. Ковање: слободно ковање и ковање у калупу.Истискивање: истосмјерно, противсмјерно, радијално, орбитално и комбиновано истискивање елемената. Утискивање на хладно и топло. Специфичне методе деформисања. Пројектовање технологија деформисања помоћу софтверских пакета (Catia и SimufactForming).

Методе наставе и савладавања градива

Предавања и вјежбе (рачунске, лабораторијске и практичне. Самостална израда графичких радова. Консултације.

Литература

  • Шљивић, М.: Технологије пластичности I, Универзитет у Бањој Луци, Машински факултет Бања Лука,1998.

  • Шљивић, М., Радоњић, Р.: Технологије обраде лима, Универзитет у Бањој Луци, Машински факултет Бања Лука,2009.

  • Liewald, M., New Developments in Sheet Metal Forming, Institute for Metal Forming Technology, Universitat Stuttgart, Stuttgart,2008.

Облици провјере знања

Провјера знања се врши путем два колоквијума у току семестра, израда пројектног задатка,завршни усмени испит. Оцјена се добија сабирањем освојених бодова за планиране активности и провјерама знања.
Похађање наставe
5 бод.
Пројектни задатак
15 бод.
Завршни испит
40 бод.
Активност на настави
Колоквијум 1 и 2 (2x20)
40 бод.
Укупно
100 бод.

Посебне назнаке за предмет:

Име и презиме наставника који је припремио податке:

Др Младен Тодић, ванр. проф.