Технички прописи за возила и сертификација
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 6 3П + 2В 6
Наставници

Снежана Петковићредовни професор

Катедра

Катедра за моторе, возила и саобраћај

Студијски програм

Енергетско и саобраћајно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Стицање знања из области законске регулативе у друмском саобраћају која се односи на безбједност саобраћаја, националне и међународне стандарде, хомологацију, акредитацију и сертификацију моторних возила.

Исход учења

Оспособљеност за примjену и контролу законских прописа у транспортним предузећима, линијама техничког прегледа и центрима за атест возила.

Садржај предмета

Упознавање са системом стандардизације (циљеви, принципи, врсте стандарда, међународна и национална стандардизација). Уводно упознавање са ЕУ, УН/ЕЦЕ споразумима, конвенцијама и стандардима из области саобраћаја. Упознавање са основама Закона о безбедности саобраћаја на путевима са аспекта техничких захтјева за возила. Упознавање са Правилник о димензијама, укупним масама и осовинском оптерећењу возила и Правилник о техничком прегледу возила. Развој нових производа и хомологацијски прописи. Хомологације моторних возила дијелова и опреме, хомологацијски прописи, контроле саобразности. Преглед стандарда у области моторних возила. Правила акредитације и сертификације возила. Превоз опасних материја у друмском транспорту – АДР. Превоз лако кварљиве робе (намирница) – АТП. Прописи који се односе на употребу гаса. Прописи везани за издувну емисију из возила. Стандарди везано за методе мјерења. Прописи везани за буку моторних возила и опрему и уређаје за елиминацију буке. Рециклирање возила (дијелова, мазива).Прописи. Стандарди везани за дијагностику возила, електронске компоненте и дијелове на возилима.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, вјежбе. Израда семинарског рада.

Литература
 1. Инић, М.: Основе саобраћајног права, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2001.
 2. Закони и прописи национални и међународни
 3. Пешић, Р., Петковић, С., Веиновић, С.: Моторна возила и мотори-опрема, Машински факултет,
  Бања Лука, 2008.
Облици провјере знања

Семинарски рад. Израда лабораторијских вјежби. Колоквијум. Завршни испит је писмени и усмени.

Похађање наставе   Семинарски рад 25 бод.
Активност на настави 5 бод. Колоквијум 30 бод.
Завршни испит 40 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама