Техничка експертиза
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 3 2П + 2В 5
Наставници

Младен Тодићредовни професор

Биљана Врањешвиши асистент

Катедра

Катедра за технологију пластичности и обрадне системе

Студијски програм

Производно машинство

Заштита на раду

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Стицање знања о практичној примени експертизе, технике и методе којима се реализују експертиза.

Исход учења

Студент који успешно савлада предвиђен програмски садржај оспособљен је: да разуме и примењује методе при техничкој експертизи у случају. Хемијске методе узрока пожара. Савладава методе приликом анализе оцјене у експертизи.

Садржај предмета

Системски приступ у техничкој експертизи: појам, фазе и функције системске анализе; Одређивање вредност величина система у техничкој експертизи. Показатељи поремећаја (деградације) система Методе за анализу оцена у експертизи. Менаџмент квалитетом и техничка експертиза. Превентивни периодични прегледи. Техничка документација, оцена и верификација инвестиционо техничке документације. Управљање пројектима. Техничка дијагностика као елемент превентивног инжењеринга у одржавању техничких система. Превентивни инжењеринг и његове компоненте у функцији осигурања; одржавање на бази ризика. Методе утврђивања узрока пожара у експертизи. Хемијске методе за утврђивање узрока пожар – хроматографске метод.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне вјежбе и консултације. Самостална израда семинарског рада. Посјета верификованој организацији приликом експертизе.

Литература
  1. Остоја, М.: Техничка експертиза, Скрипта МФ, Бања Лука 2010.
Облици провјере знања

Израда семинарског, одбрана семинарског рада. Полагање колоквија након пређених одређених тематских јединица у два дијела. Завршни испит на крају семестра.

Похађање наставе   Колоквијуми 40 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 50 бод.
Семинарски рад 5 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама