Tехничка акустика
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 3 3П + 1В 5
Наставници

Валентина Голубовић Бугарскиванредни професор

Катедра

Катедра за механику и конструкције

Студијски програм

Мехатроника

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Стицање знања о основним принципима, методама и техникама из области техничке акустике.

Исход учења

Студент је оспособљен да анализира и рјешава проблеме у области заштите од буке у животној и радној средини. Стечено знање користи у стручним предметима и инжењерској пракси.

Садржај предмета

Бука, основни појмови и дефиниције. Појам звучног извора, еластичне средине и звучног таласа. Карактеристичне величине таласа: амплитуда, период, фреквенција, кружна фреквенција, брзина простирања таласа, таласна дужина. Прости тон, сложени звук, спектар звучних таласа, типови звучних извора и таласа. Појам акустичног простора. Карактеристичне величине извора и простора: звучна снага извора, интензитет звука, густина звучне енергије, густина и притисак акустичног простора. Помак, брзина и убрзање честица еластичне средине, ниво снаге, интензитета и притиска звука, еквивалентна вредност нивоа звука, акустичка доза. Простирање звука у слободном акустичком простору, суперпонирање акустичких утицаја из више извора. Простирање звука у затвореном акустичком простору: рефлексија, преламање, дифракција, апсорпција и време реверберације. Акустика просторија. Физиолошка акустика, утицај буке на човјека. Квантитативно и квалитативно вредновање звучних ефеката. Мјерење буке, правни аспекти, регулатива, стандарди, смјернице и упутства. Мерно-испитна опрема за мерење и испитивање појава у вези са звуком. Редукција буке конструкционим мјерама, активне и пасивне методе заштите, техничке мјере заштите од буке и вибрација. Примјери из праксе. Савремени трендови у области узорковања, процесирања и аквизиције резултата акустичких испитивања – акустичка мапа. Мониторинг акустичких параметара.

Методе наставе и савладавања градива

Вербална метода, метода демонстрације, рачунске вјежбе у групама, групне и индивидуалне консултације, самостална израда графичких радова.

Литература
  1. Правна регулатива ЕУ: Директиве 89/655/ЕЕC, 2000/14/ЕC, 2002/49/ЕC и 2003/10/ ЕC, Брисел, ЕУ
  2. Цветковић, Д., Прашчевић, М.: Бука и вибрације, Издавачка јединица Универзитета у Нишу
Облици провјере знања

Похађање наставе 5 поена. Домаћи задатак 10 поена. Два колоквијума се оцјењују са укупно 40 поена (20 поена по колоквијуму). Завршни испит 45 поена. Пролазну оцјену добија студент који задовољи прва два услова и кумулативно сакупи 51 поен.

Похађање наставе 5 бод. Колоквијуми 40 бод.
Активност на настави   Завршни испит 45 бод.
Домаћи задатак 10 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама