Стручна пракса – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 7 0 + 45 2
Наставници

Гордана Глобочки-Лакићредовни професор

Симо Јокановићредовни професор

Драгослав Добрашванредни професор

Ђорђе Чичаванредни професор

Стево Боројевићдоцент

Бранислав Средановићдоцент

Катедра

Катедра за производне и рачунаром подржане технологије

Студијски програм

Производно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Стицање непосредних сазнања о функционисању и организацији предузећа и институција које се баве пословима у оквиру струке за коју се студент оспособљава, те могућностима примјене претходно стечених знања у пракси. Препознавање основних функција пословног, производног и технолошког система у домену пројектовања, развоја, производње и испитивања, као и улоге и задатака машинског инжењера у таквом пословном систему.

Исход учења

Оспособљавање студената за примјену претходно стечених теоријских и стручних знања за рјешавање конкретних практичних инжењерских проблема у оквиру изабраног предузећа или институције. Упознавање студената са дјелатностима изабраног предузећа или институције, начином пословања, управљањем, те мјестом и улогом инжењера у њиховим организационим структурама. Успостављање личних контаката и познанстава која ће моћи да се користе током школовања, као и при заснивању будућег радног односа.

Садржај предмета

Формира се за сваког кандидата посебно, у договору са руководством предузећа или институције у којима се обавља стручна пракса, а у складу са потребама струке за коју се студент оспособљава. Током праксе студенти морају водити дневник у коме ће уносити опис послова које обављају, закључке и запажања.

Методе наставе и савладавања градива

Консултације и писање дневника стручне праксе у коме студент описује активности и послове које је обављао за вријеме стручне праксе.

Литература
Облици провјере знања

Оцјена се формира на основу: активности у току праксе и успјеха на усменом дијелу испита.

Активности у току праксе 70 Завршни испит 30
    Укупно 100
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама