Специјалне машине и механизми
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 3 2П + 2В 5
Наставници
Катедра

Катедра за механику и конструкције

Студијски програм

Производно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Стицање знања о специјалним машинама и механизмима.

Исход учења

Студент који успешно савлада предвиђен програмски садржај оспособљен је: да разумије садржај савремену концепцију специјалних машина са паралелном кинематиком.

Садржај предмета

Структура, кинематика и кинеостатика механизама. Структурна анализа механизама и машина. Кинематичка анализа. Синтеза механизма. Динамичка анализа. Реконфигурација машина и технолошких система. Надоградња модуларних машина. Флексибилни технолошки системи. Управљачки системи отворене архитектуре. Машине са паралелном кинематиком. Компоненте са технолошком традицијом. Окружење за конфигурације, програмирање, испитивање и одржавање машина. Еталони за геометрију и кинематику машина са паралелном кинематиком. Калибрација машина са паралелном кинематиком. Општи физички модел. Физички модел троосне паралелне машине.

Методе наставе и савладавања градива

Интерактивна настава помоћу савремених метода и учила, аудиторне вјежбе и консултације. Самостална израда семинарског рада.

Литература
 1. Ланга, П. С.: Автоколебанија в системах с конечнимчисломстепеној слободи, Москва, 1980.
 2. Живановић, С.: Технолошки модул са паралелним механизмом, Машински факултет, Београд, 2000.
 3. Милетић, О., Тодић, М.: Специјалне машине и механизми, Машински факултет, Бања Лука, 2010.
Облици провјере знања

Израда семинарског, одбрана тог рада. Полагање колоквијума након пређених одређених тематских јединица у два дијела. Завршни испит на крају семестра.

Похађање наставе   Колоквијуми 40 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 50 бод.
Семинарски рад 5 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама