Складишна техника и логистика (ИИ) – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 6 45 + 30 6
Наставници

Мирослав Рогићредовни професор

Катедра

Катедра за аутоматизацију и механизацију

Студијски програм

Индустријско инжењерство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ овог предмета је да студент добије специјализирана знања из проблематике техничке логистике. Тежиште предмета је усмјерено на увођење студената у проблематику организације, планирања трошкова и управљање транспортом материјала, као и складишном техником у индустријским и дистрибутивним складиштима.

Исход учења

Студенти ће овладати техничким карактеристикама и функцијама транспортних система у складиштима. Студенти ће моћи анализирати технологију и прорачунати трошкове транспортних средстава у складиштима. Са стеченим знањима ће моћи пројектовати системе техничке логистике.

Садржај предмета

Основни појмови, дефиниције и подјела логистике. Индустријски логистички системи – производна и дистрибутивна логистика. Алгоритми оптимирања избора мјеста складиштења. Модели задржавања робе - ММI модел. Транспортни системи за континуални транспорт комадне робе. Пројектовање система и планирање layout-а. Аутоматско управљање на бази функцијског плана. Прорачун капацитета транспортног система. Аутоматски транспортни системи. Пројектовање транспортног система са возилима. Виљушкари, аутоматски вођена подна возила. Техника складиштења и комисионирања. Врсте и карактеристике складишта. Прорачун капацитета и степена попуњености складишта. Комисионирање и системи за комисионирање робе.Технике сортрања и системи за сортирање робе.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, рачунарске и лабораторијске вјежбе и консултације. Самостална израда семинарског задатка.

Литература
 1. Георгијевић, М.: Регална складишта, ФТН Нови Сад, 1995.
 2. Рогић, М.: Транспортна техника, скрипта, Машински факултет Бањалука, 2010.
 3. Guenthner, W. A.: Materialflusslehre und Logistik, Technische Universitaet Muenchen, 2005..
 4. Heinrich, M.: Transport und Lagerlogistik, Vieveg, Braunschweig, 2009.
 5. Oeser, J.: Foerder – und Lagertechnik, Logistik, Technische Universitaet Graz, 2006.
Облици провјере знања

Оцјена активности на предавањима, оцјена рачунских вјежби, оцјена пројектног задатка, оцјена колоквијума, завршни испит (писмени и усмени).

Похађање наставе 5 бод. Колоквијуми 40 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 20 бод.
Семинарски задатак 30 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама