Системи управљања и регулације
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 3 3П + 2В 6
Наставници

Михајло Стоjчићредовни професор

Бојан Кнежевићдоцент

Катедра

Катедра за аутоматизацију и механизацију

Студијски програм

Енергетско и саобраћајно машинство

Условљеност другим предметима

Управљање и регулисање – положени предмет

Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да студент добије основне представе о управљачким системима на аутомобилу и у индустрији.

Исход учења

Студент добија основне информације о компонентама управљачких система, као и основним приступима њиховог коришћења у индустријским условима. Обим градива није у домену пројектовања система аутоматског управљања, него је студент оспособљен за коришћење стандардних индустријских регулатора за рјешавање конкретних проблема у пракси. Студент такође разумије проблеме из ове области и упознат је са основним правцима развоја.

Садржај предмета

Увод, Аналогни, дискретни и хибридни системи, Математичко моделирање система, Динамичке особине система, Сензори и актуатори на аутомобилу и у енергетским постројењима, Сензори помјерања, брзине, температуре, силе, притиска и протока, Електрични, електромагнетни и електромеханички актуатори, Пнеуматски и хидраулични актуатори, Индустријски ПИД регулатори, Подешавање индустријских регулатора, Интегрално засићење (Windup) и начини елеминисања, Програмибилни логички контролер (PLC), Програмирање PLC, Примејри САУ: АБС, Контрола проклизавања, Динамичка стабилност, Регулација броја обртаја парне турбине, SCADA системи.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, рачунске и лабораторијске вјежбе и консултације.

Литература
 1. Bonnick, Allan W. M., Automotive computer controlled systems: diagnostic tools and techniques, Oxford 2001.
 2. Поповић, М.: Сензори и мјерења, Београд, 1995, одговарајућа поглавља
 3. Haines, R. W., Hittle, D. C.: Control Systems for Heating, Ventilating, and Air Conditioning, Sixth Edition, Springer 2003, USA
 4. Стојчић, Ј. М.: Синтеза линеарних система аутоматског управљања, Маш. факултет, Бања Лука 2009.
Облици провјере знања

Испит се састоји од два колоквијума, семинарског рада и завршног испита. Колоквијуми се раде писмено, а положени су ако је освојено више од 50% од укупног броја бодова. Семинарски задатaк има истраживачки карактер и ради се самостално. При томе извори информација су интернет, доступна литература или предузећа која су везана за ову дјелатност. Завршни испит је усмени.

Присуство настави   Колоквијуми 40 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 40 бод.
Семинарски рад 15 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама