Системи преноса снаге и управљања на возилима
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 1 3П + 2В 6
Наставници

Александар Милашиновићредовни професор

Катедра

Катедра за моторе, возила и саобраћај

Студијски програм

Енергетско и саобраћајно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да студент савлада основе sистем преноса снаге и управљања на возилима и да се упозна са конструкционим извођењима.

Исход учења

Студент се упознаје са основним појмовима везаним за систем преноса снаге и управљања. Студент стиче знања и вјештине неопходне за прорачун и анализу sистема преноса снаге и управљања на возилу. Стиче дубљи увид и специјалистичка знања везана за конструкцију и концепт градње система преноса снаге и управљања.

Садржај предмета

Увод у системе за пренос снаге. Историјски развој система за пренос снаге. Механички преносници снаге. Спојнице. Степен искоришћења. Зупчасти мјењачки преносници. Фрикциони мјењачки преносници. Механизми за промјену степена преноса. Механизми за синхронизацију. Зглобни преносници. Погонски мостови. Диференцијал. Разводник погона. Хидраулички преносници снаге. Увод у системе за управљање. Механизам система за управљање. Конструкциона извођења управљачког система. Преносни механизам Серво уређаји система за управљање.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, рачунарске и лабораторијске вјежбе и консултације. Самостална израда практичних задатка. Предвиђена је посјета једном предузећу гдје се могу видјети основне компоненте система преноса снаге и управљања на возилима.

Литература
 1. Stone, R, Ball, J. K.: Automotive Engineering Fundamentals, SAE, 2004.
 2. Genta, G., Morello, M.: The Automotive Chassis Vol. 1: Components Design, Springer, 2009.
 3. Genta, G., Morello, M.: The Automotive Chassis Vol. 2: System Design, Springer, 2009.
 4. Јанићијевић, Н., Јанковић, Д., Тодоровић, Ј.: Конструкција моторних возила, Машински факултет, Београд, 1979.
 5. Живановић, З., Јанићијевић, Н.: Аутоматске трансмисије моторних возила, Машински факултет, Београд 2000.
 6. Милашиовић, А.: Системи на возилима, скрипта (у припреми)
Облици провјере знања

Колоквијум може бити писмени испит или практични рад. Активност на настави се процјењује израдом кратких тестова из садржаја наставе на крају неких часова. Завршни испит се односи само на теоретска питања.

Похађање наставе   Колоквијум 25 бод.
Активност на настави 10 бод. Завршни испит 40 бод.
Домаћи задатак 25 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама