Системи за добаву горива
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 2 3П + 2В 6
Наставници

Снежана Петковићредовни професор

Жељко Ђурићвиши асистент

Катедра

Катедра за моторе, возила и саобраћај

Студијски програм

Енергетско и саобраћајно машинство

Условљеност другим предметима

Мотора СУС, Механике флуида – положени предмети

Циљ изучавања предмета

Упознавање студената са начинима добаве горива у моторима СУС, принципима рада и начинима регулације појединих система добаве горива, трендовима развоја.

Исход учења

Студент стиче знања из области класичних и савремених система за добаву горива и прорачуна система. Упознаје се са начином регулације појединих система.

Садржај предмета

Улога, захтјеви и опште карактеристике добаве горива код ото и дизел мотора. Основне подјеле система добаве горива. Основе образовања смјеше код ото мотора. Систем добаве горива ото мотора (карбуратори, убризгавање бензина). Трендови развоја система код ото мотора. Основни прорачун елемената система убризгавања. Системи добаве горива дизел мотора. Класични системи. Хидродинамички процеси код система добаве дизел горива у мотор. Карактеристичне величине процеса убризгавања (карактеристике убризгавања, параметри млаза, карактеристике бризгача и њихов утицај на убризгавање). Оптимални параметри убризгавања горива код дизел мотора. Модерни системи добаве горива дизел мотора. Системи добаве са електронском регулацијом. Улога и задаци регулатора код дизел мотора. Врсте регулатора према конструкцији и начину регулације. Регулација количине горива у функцији притиска натпуњења – ЛДА.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, рачунарске вјежбе, лабораторијске вјежбе, графички радови и консултације.

Литература
 1. Пешић, Р., Петковић, С., Веиновић, С.: Моторна возила – Опрема, Машински факултет у Бања Луци и Крагујевцу, 2008.
 2. Томић, М: Опрема мотора, Машински факултет Београд 2005.
 3. Чернеј, А., Добовишек, Ж.: Напајање горивом дизел и ото мотора, ИГКРО Свјетлост, Сарајево, 1980.
Облици провјере знања

Студент има два графичка рада један из прорачуна једног елемента система за добаву горива код дизел мотора и једног код ото мотора. Графички рад је вид самосталног рада студента уз консултације са наставником. На лабораторијским вјежбама лабораторијскa групa ради заједнички извјештај испитивања који свако мора да одбрани приликом предаје извјештаја. Завршни испит се састоји од писменог испита и усменог испита.

Присуство настави 5 бод.    
Лабораторијске вјежбе 15 бод. Завршни испит 30 бод.
Графички рад (2 рада) 40 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама