Симулацијa струјно термичких процеса
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 3 2П + 2В 6
Наставници

Петар Гвероредовни професор

Катедра

Катедра за термотехнику

Студијски програм

Енергетско и саобраћајно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да студенти стекну знање о аналитичким и нумеричким методима и моделима струјно термичких процеса. Циљ предмета је да се студент оспособи да самостално користи методе за симулацију и анализу једнофазних, двофазних струјања, као и струјања са хемијским реакцијама, као и да научи развијати властите једноставне апликације. Циљ је да се студент оспособи да самостално користити комерцијалне CFD пакете у циљу рјешавања комплексних струјно термичких проблема.

Исход учења

Студент је способан самостално развија мање апликације, као и да примјењује комерцијалне пакете базиране на методама нумеричке механике флуида (Computational Fluid Dynamics – CFD). Студент је у стању да дефинише специфичне проблеми, математички модел, почетне и граничне услове, изведе прорачун и уради анализу добијених резултата. Студент стиче знања неопходна да самостално симулирају и анализирају струјно термичке процесе једнофазних и двофазних струјања течности и гаса, са и без фазног прелаза, са и без хемијских реакција.

Садржај предмета

Парцијалне диференцијалне једначине, формирање ПДЈ, почетни и гранични услови, векторска и бездимензионална форма. Увод у CFD. Метода коначних разлика. Метода коначних запремина. Метода коначних елемената. Модели струјно термичких процеса са усредњеним и расподељеним параметрима. Билансне једначине масе, количине кретања и енергије и конститутивне корелације за предвиђање транспортних процеса на међуфазним површинама и на зидовима струјних канала. Основни аспекти дискретизације. Експлицитне и имплицитне нумеричке методе. Метода карактеристика за решавање хиперболичких система парцијалних диференцијалних једначина. Примјена метода коначних запремина за рјешавање елиптичких и параболичких вишедимензионих модела са расподељеним параметрима. Поступци дефинисања нумеричких мрежа. Графички приказ резултата.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне вјежбе, лабораторијске вјежбе са CFD пакетима Fluent, StarCD, консултације. Самостална израда практичних задатка, рјешење практичног проблема.

Литература
 1. Patankar, S.: Numerical Heat Transfer and Fluid Flow. Hemisphere Publishing, 1980.
 2. Ferziger, J., Peric, M.: Computational Methods for Fluid Dynamics. Springer, 2002.
 3. Versteeg, H. K., Malalasekera, W.: An Introduction to Computational Fluid Mechanics.
 4. Петровић, З., Стушар, С.: Пројектовање рачунаром, Универзитет у Београду, 1996.
Облици провјере знања

Рачунски задаци из сагоријевања. Одбрањене лабораторијске вјежбе и кратки семинарски рад. Колоквиј се полаже у облику писменог испита. Завршни испит се односи само на теоретска питања.

Присуство настави   Колоквијум 25 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 40 бод.
Домаћи задатак 30 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама