Сигурност мехатроничких система – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 8 30 + 30 5
Наставници

Избор у токудоцент

Катедра

Катедра за аутоматизацију и механизацију

Студијски програм

Мехатроника

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Предмет треба да пружи свеобухватан увод у основне концепте и приступе везане за анализу и евалуацију сигурности и поузданости техничке опреме са посебним освртом на опрему која се користи за производњу енергије и аутоматизацију производње.
Циљ предмета је да студент савлада основе савремене сигурносне технике засноване на примјени аутоматизованих сигурносних система и да се упозна са савременим правцима развоја те дисциплине.

Исход учења

Студенти ће бити у стању да идентификују и процијене отказе појединих јединица и комплексних система. Они ће моћи да процијене који дијелови система су од посебног значаја да би се спријечили откази система. Надаље, моћи ће примијенити различите методе како би одредили поузданост појединих дијелова и комплексних система и идентификовали разлоге за и против сваког од метода.

Садржај предмета

Дефинисање и дискусија о основним концептима везаним за анализу поузданости и ризика. Функционална анализа, идентификација и евалуација отказа и опасности. Анализа система заснована на FMECA, блок дијаграми поузданости и анализа отказа. Квантификација поузданости и расположивости технолошких система. Мјере за повећање поузданости. Анализа репарабилних система помоћу Марков метода. Анализа сигурносно-критичних система (IEC 61508, EN ISO 13 849). Анализа система са уобичајеним узроцима отказа. Процјена стопе отказа. Преглед извора поузданости података. Примјери сигурносних програмских система у различитим fieldbuѕ-овима.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, рачунарске и лабораторијске вјежбе и консултације. Самостална израда практичних задатка. Предвиђена је посјета једном производном предузећу које посједује основне елементе аутоматског сигурносног система.

Литература
 1. Rausand, M. and Høyland, A.: System Reliability Theory; Models, Statistical Methods, and Applications, Second Edition, Wiley 2004. Supplementary notes.
 2. PILZ: Guide to Mashinery Safety, PilzAutomation Technology, February 1999 (6th Edition)
 3. PILZ: Guide to Programmable Safetz Systems, Pilz Automation Technology, February 2002 Volume 2, 1st Edition
Облици провјере знања

Семинарски рад захтијева од студента да за задани структуру ФПС изврши процјену ризика сходно EN ISO 13849-1. Завршни испит је писмени и усмени за студенте који нису положили колоквије (< 50 % бодова), а само усмени за студенте који су положили колоквијуме.

Похађање наставе 5 Колоквијуми 30
Активност на настави 5 Завршни испит 40
Семинарски задатак 20 Укупно 100
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама