Сигурносна техника1
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 2 2П + 2В 5
Наставници

Мирослав Рогићредовни професор

Катедра

Катедра за аутоматизацију и механизацију

Студијски програм

Производно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да студент савлада основе савремене сигурносне технике засноване на примјени аутоматизованих сигурносних система и да се упозна са савременим правцима развоја те дисциплине.

Исход учења

Студент добија јасну представу о интеграцији аутоматских сигурносних система у производне процесе, те улози рачунара, рачунарских мрежа и рачунарских програма у томе. Студент разумије основна средства интеграције, софтвере и интерфејсе за њихову реализацију, познаје комуникациону и другу опрему за физичку реализацију инфраструктуре. Студент је оспособљен врши процјену ризика и води пројекте увођења и унапређивања сигурносних система.

Садржај предмета

Увод у сигурносну технику, функција поузданости. Одређивање расподјеле, сигурносни критерији, вјероватноћа испада, редунданција, вјероватноћа наступа, контроле/репаратуре, принцип диверзитета. Законска регулатива и технички стандарди. Европски хармонизовани стандарди. Процјена ризика. Функционална сигурност, методе и уређаји за заштиту аутоматизованих програмских машина. Програмски електронски сигурносни системи – хардвер. Програмски електронски сигурносни системи – софтвер. Програмски електронски сигурносни системи – селективни shutdown. Програмски електронски сигурносни системи – повезивање са конвенционалним fieldbus системима: InterbusS, ProfibusDP, CANopen, DeviceNet, Ethernet, ModubusRTU. Сигурносни мрежни системи у 7-lауеrISO/OSI референтном моделу: SafetyBUSp® и CANbus– линеарна структура, мултимастер системи, управљање грешкама. Сигурносни мрежни системи: SafetyBUS р® Subscribers, SafetyBUSp® Router, SafetyBUSp® Вridge. Сигурносни мрежни системи: вријеме реакције баса, структура телеграма. Управљање карактеристичним грешкама: губљење података, понављање и инсертовање грешака, откривање оштећења података, откривање кашњења. Примјери сигурносних програмских система.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, рачунарске и лабораторијске вјежбе и консултације. Самостална израда практичних задатка. Посјета производном предузећу које посједује елементе аутоматског сигурносног система.

Литература

1. PILZ: Guide to Machinery Safety, Pilz Automation Technology, February 1999 (6th Edition)
2. PILZ: Guide to Programmable Safety Systems, Pilz Automation Technology, February 2002 Volume 2

Облици провјере знања

Семинарски рад захтијева од студента да за задани структуру ФПС изврши процјену ризика сходно ЕNISО 13849-1. Два колоквијума су писмени, тј. тражи се рачунско рјешавање задатих осцилаторних проблема. Завршни испит је писмени и усмени за студенте који нису положили колоквијуме (< 50% бодова), а само усмени за студенте који су положили колоквијуме.

Похађање наставе 5 бод. Колоквијуми 30 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 40 бод.
Семинарски рад 5 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама