Сигурносна техника
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 2 3П + 3В 5
Наставници

Мирослав Рогићредовни професор

Катедра

Катедра за аутоматизацију и механизацију

Студијски програм

Мехатроника

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да студент савлада основе савремене сигурносне технике засноване на примјени аутоматизованих сигурносних система и да се упозна са савременим правцима развоја те дисциплине.

Исход учења

Студент је оспособљен да обави интеграцију аутоматских сигурносних система у производне процесе. Студент користи средства интеграције, софтвере и интерфејсе за њихову реализацију, познаје комуникациону и другу опрему за физичку реализацију инфраструктуре. Студент је оспособљен врши процјену ризика и води пројекте увођења и унапређивања сигурносних система.

Садржај предмета

Увод у сигурносну технику, функција поузданости. Одређивање расподјеле, сигурносни критерији, вјероватноћа испада, редунданција, вјероватноћа наступа, контроле/репаратуре, принцип диверзитета. Законска регулатива и технички стандарди. Процјена ризика. Функционална сигурност, методе и уређаји за заштиту аутоматизованих програмских машина. Програмски електронски сигурносни системи – хардвер. Програмски електронски сигурносни системи – софтвер. Програмски сигурносни системи–селективни shutdown. Електронски сигурносни системи–повезивање са конвенционалним fieldbus системима: Interbus S, Profibus DP, CANopen, DeviceNet, Ethernet, Modbus RTU. Сигурносни мрежни системи у 7-layer ISO/OSI референтном моделу: SafetyBUS p® и CAN bus – линеарна структура, мултимастер системи, управљање грешкама. Сигурносни мрежни системи: SafetyBUS p® Subscribers, SafetyBUS p® Router, SafetyBUS p® Bridge. Мрежни системи: вријеме реакције, структура телеграма. Управљање карактеристичним грешкама: губљење података, понављање и инсертовање грешака, откривање оштећења података, откривање кашњења.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, рачунарске и лабораторијске вјежбе и консултације. Самостална израда практичних задатка. Предвиђена је посјета једном производном предузећу које посједује основне елементе аутоматског сигурносног система.

Литература
  1. PILZ: Guide to Mashinery Safety, Pilz Automation Technology, February 1999 (6th Edition)
  2. PILZ: Guide to Programmable Safetz Systems, Pilz Automation Technology, February 2002 Volume 2, 1st Edition
Облици провјере знања

Семинарски рад захтијева од студента да за задани структуру ФПС изврши процјену ризика сходно EN ISO 13849-1. Колоквијуми средином и крајем семестра су писмени, тражи се рачунско рјешавање задатих осцилаторних проблема. Завршни испит је писмени и усмени за студенте који нису положили колоквијуме (<50% бодова), а само усмени за студенте који су положили колоквијуме.

Похађање наставе 5 бод. Колоквијуми 30 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 40 бод.
Семинарски рад 20 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама