Сигурносна техника – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 6 30 + 15 4
Наставници

Милан Тицаванредни професор

Катедра

Катедра за инжењерство заштите радне средине

Студијски програм

Заштита на раду

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Упознати студенте са циљаним научноистраживачким активностима, технолошким развојем производног процеса и мјера заштите на раду, ергономским, социјалним и економским аспектима у процесу рада, ризиком и поузданошћу процеса рада и заштите здравља запослених, утицај система квалитета, законска регулатива и др. Оспособи студенте за увођење, пројектовање и континуално коришћење таквих система у производним процесима.

Исход учења

Да студенти примјене поступке сигурности на раду у планирања развојних и производних елемената производног процеса, планирају развој и очување система безбједности на раду у поступку побољшања услова у радној средини, анализирају и примјењују, пројектују и побољшавају технолошка, техничких и организациона рјешења у конкретном технолошком процесу ради веће безбједности на раду и бољих услова у радној средини, примјеном принципа сигурносне технике у радној средини и у заштити животне средине.

Садржај предмета

Наука о безбједности (сигурности) на раду. Основи ергономије. Радна средина. Индивидуална безбједност на раду. Колективна безбједност на раду. Сигурносна техника и заштита животне средине. Економија и сигурносна техника. Процјена трошкова за увођење и одржавање мјера сигурносне технике. Примјери из праксе.

Методе наставе и савладавања градива

У оквиру предавања студентима се теоријски и практично објашњава материја која је предвиђена наставним програмом. Вербална метода, метода демонстрације, лабораторијске вјежбе у групама, групне и индивидуалне консултације, самостална израда семинарских и лабораторијских радова.

Литература
 1. Урошевић, Д.: Основи ергономије – скрипта, Машински факултет Бања Лука, 2003.
 2. Урошевић, Д.  Штетности и опасности у индустријским погонима – скрипта, МФ Бања Лука, 2004.
 3. Штефан, В., Вуко, В.: Приручник за анализу заштите при раду у радним и помоћним просторијама – Институт за сигурност, Загреб, 1971.
 4. Filipkowski, S.: Ergonomija przemyslowa – Wydawnictwa naukowo-techniczne Warszawa, 1976.
 5. Maltezou, S. P., Metry, A. A., Irwin, A. A.: Industrial Risk Management and Clean Technology, Wien 1990.
Облици провјере знања
 • редовна присутност настави 5, израда семинарских радова 2×5 поена
 • два колоквијума се оцјењују са укупно 40 поена (20 поена по колоквијуму)

Пролазну оцјену добија студент који задовољи прва два услова и кумулативно сакупи 51 поена.

Похађање наставе   Колоквијуми, I+II 40
Активност на настави 5 Завршни испит 45
Домаћи задаци 10 Укупно 100
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама